Cyberknife a nádory ORL oblasti

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 21

Autoři: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; MUDr. Eva Skácelíková; Ing. Břetislav Otáhal; Ing. Lukáš Knybel; Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA; MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

Úvod

S ohledem na vysokou konformitu ozařovacích plánů i přesnost přístroje CyberKnife se jeví jeho použití jako racionální pro dávkovou eskalaci na oblast GTV u pacientů s očekávanou špatnou odpovědí k frakcionované radioterapii, pro reiradiaci po kurativní radioterapii a pro časné nádory těla jazyka u pacientů neschopných podstoupit operační výkon či iBRT.

Materiál a metody

Od srpna 2010 do prosince 2011 bylo přístrojem CyberKnife léčeno 30 pacientů s nádory ORL oblasti. 18 pacientů (4xkarcinom nosohltanu, 5x karcinom spodiny dutiny ústní, 10 x N3) obdrželo boost na GTV po ukončení frakcionované radioterapie 70-75Gy/5-7 týdnů 1x5Gy (9 pacientů), resp. 2x5Gy (9 pacientů). 8 pacientů s lokální nebo regionální recidivou po kurativní radioterapii podstoupilo hyperfrakcionovanou reiradici 2x denně 14x3Gy (7 pacientů), resp. 16x3Gy (1 pacient). 4 pacienti s časným karcinomem hrany jazyka nevhodných k operačnímu řešení ani k iBRT podstoupilo hyperfrakcionovanou kurativní radioterapii 18x3Gy. Střední věk v době léčby byl 61 let (30 - 80 let). K zakreslení GTV sloužilo v případě boostu CT před zahájením frakcionované radioterapie, v ostatních případech fúze CT a Mri. Lem GTV-PTV byl 1mm. Dávka byla předepsána na referenční izodosu tak, aby bylo zajištěno pokrytí PTV alespoň v 95 %.

Výsledky

Pro zajištění dobré konformity bylo využito tří různých kolimátorů pro cca 200 nonokoplanárních, neizocentrických polí. Léčbu dokončili podle plánu všichni pacienti. Střední délka frakce byla 27 minut (16 - 40 minut). Stupeň akutní toxicity se po aplikaci boostu nezvýšil, střední délka trvání gr.3 toxicity byla 2,6 týdne (0 - 4 týdny), CR bylo dosaženo u 8 pacientů, PR u 4 pacientů, u 6 pacientů nebyl zatím léčebný efekt zhodnocen. Stupeň akutní toxicity po reiradiaci byl maximální 3 týdny po ukončení RT a dosahoval gr.3 ve 2 případech, v ostatních případech se jednalo gr.2 toxicitu; střední délka trvání gr.3 toxicity byla 3 týdny (1 - 5 týdne), CR bylo dosaženo u 1 pacienta, PR u 3 pacientů a SD u 3 pacientů. Stupeň akutní toxicity po kurativní hyperfrakcionované RT byl maximální 3 týdny po ukončení RT a dosahoval gr.3 ve 2 případech, v ostatních případech se jednalo gr.2 toxicitu; střední délka trvání gr.3 toxicity byla 3 týdny (1 - 5 týdne), ), CR a PR bylo dosaženo shodně u 2 pacientů.

Závěr

Stereotaktická radioterapie nádorů ORL oblasti přístrojem CyberKnife je proveditelná v běžném klinickém provozu a vyznačuje se nízkou akutní toxicitou ve srovnání s ostatními technikami RT. Je tedy předpoklad k nízké konsekvenční pozdní morbiditě, nicméně toto bude muset býti ověřeno, stejně i kontrola onemocnění s delším časovém odstupem.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012