Dlouhodobá weekly monochemoterapie Hycamtinem u pacientky s SCLC

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p19

Autoři: MUDr. Karol Križan; MUDr. Jan Holoubek

Úvod:

Cyklická chemoterapie u malobuněčných karcinomů plic /SLCL/ v randomizovaných studiích prokazuje vyšší účinek než monoterapie.Mezi standardní režimy se považují režimy jako CAV, CDE (CAE) a PE.

I když chemosenzitivita u malobuněčného karcinomu je velmi dobrá, přesto u většiny dojde k relapsu. Ty bývají léčebným problémem a jsou příčinou úmrtí většiny nemocných do dvou let. Podle definice EORTC se dělí malobuněčné karcinomy plic podle citlivosti na indukční terapii na sensitivní a refrakterní Toto rozdělení má význam pro predikci sensitivity na terapii druhé řady.

Úspěch 2. linie chemoterapie závisí na intervalu mezi ukončením léčby a relapsem a citlivostí na primární léčbu. U sensitivního typu je možné očekávat u více než poloviny nemocných dosažení léčebné odpovědi i u stejného režimu. U refrakterního typu je vhodné podat jinou kombinaci.


Kasuistika:

65letý nemocný, který asi od 1/2005 /cca 2 roky před diagnostikou/ občas po větší námaze vykašlává malé množství krve, jinak dechové potíže neudával. 21. 1. 07 spadl do 2 m výkopu s fract. kompresivní hrudních obratlů - Th 4 - 6, komocí mozku a frakt. sterna byl hospitalizován na chir. Znojmo. Při celkovém přešetření měl náhodný nález na RTG plic, s následnou verifikací na CT plic s nálezem kulovitého ložiska 30x35 mm navazujícího na hilus a následně pak při bronchoskopii verifikována úplná obturace bronchu pro horní lalok vlevo malobuněčným ca plic dle cytologie.


CT plic: 1/07

dorzálně fluidotorax bilat, vpravo šíře vrstvy maxim. 24 mm, sin 30 mm, bazálně v kombin. s dystelektatickou složkou. v HPP vlevo - segm. S1/2 kulovité ložisko v návaznosti na hilus, vel. cca 30x35 mm, ohranič. dobré, denzity v nativu 40 HU, postkontr. se barví minim. /45HU/, hyperinflace v horn. pl. poli bilat., jinak bez lož. či infiltr. změn. Mediastinum bez deviace, bez zřetelné lymfadenopatie. Trachea a jícen v přehl. rozsahu norm. kalibru, průběhu, srdeční oddíly nezvětš., homog. obsahu.

Fluidotorax bilat., dx maxim. šíře vrstvy 24 mm, sin 30 mm, bazálně v kombinaci s dystelekt. Složkou. V HPP vlevo v segm. S1/2 ložisko - předpokl. TU expanze bez zn. mediastin. lymfadenopatie, Interkurence: bez interních komorbidit.
res: 1/07 malob. ca pul. lobi sup. l.sin, hydrothorax bill dle CT, cytol.negativ cT3 cN0 M0 zahájena chemoterapie režimem DDP+Eto od 23. 2. 2007 do 1 5. 6. 2007


Rozpis:

DDP 180 mg den 1

Etoposid 200 mg den 1-3 / celkově 5x

9/07 aktinoterapie plic a LU mediastina
CD 56,0 Gy na oblast plic.nálezu

+50,0 Gy na oba nadklíčky s efektem regrese na 4 měsíce.

1/08 progrese plic. nálezu dle RTG a CT plic


CT plic: 1/08

obraz je při dnešním vyšetření akcentován, akcentace malig. ložiska vel. 61x44x 120 mm s kolaterál. atelektázou a vč. vazby na adenopatii lev. hor. hilu plicního. Pro odpověď na minulou chemoterapii s předpokladem chemosensitivity onemocnění zahájení paliativní chemoterapie topotecanem.

1. serie: 21. 1 .-25. 1. 2008 Hycamtin 3 mg s podáním D 1-5,

Následně FN - nálezem leuko 1,1, APN 0,3, trombo 20. Hematol.toxicita gr IV

Pro uvedenou toxicitu změna režimu na Hycamtin weekly D 1,8,15 v intervalu 28 dní.

Toxicita : Po prvním cyklu nález Tr 75, v dalších cyklech byly hodnoty Tr vždy nad 100

Další aplikace:

3. 3. 2008, 14. 4., 26. 5., 1. 7., 29. 7., 26. 8., 30. 9., 29. 10., 26. 11., 11. 12. - podány transfuze 31. 12., 21. 1.

2009


Průběžné CT kontroly:


CT plic 5/08

CT obr. z celkového pohledu postižení jsou známky regrese, zlepšení ventilace. drobný fluidoperikard.

CT plic 8/08 - egrese Ca - t.č. velikost 50x30x80 mm

CT plic 10/08 nález stacionární, bez lymfadenopathie

CT plic 2/09 nález stacionární

CT plic 8/09 nález stacionární - stabilizace trvá.


Diskuse:


Pacient s malobunečným karcinomem po předchozí onkologické léčbě platinovým derivátem s etoposidem a následným ozářením plic přichází v lednu 2008 s progresí základního onemocnění - malobuněčného karcinomu plic.

Pro chemoterapii druhé řady byl zvolen preparát Hycamtin v 5denní aplikaci s následnou hematologickou toxicitou - leukotrombocytopenii IV. stupně dle WHO. Pro uvedenou vysokou hematologickou toxicitu byl režim podání Hycamtinu změněn na weekly aplikaci. Léčbu nemocný nadále toleroval velice dobře. Z projevů toxicity se objevuje sec. anémie, která byla jen 1x během léčby korigována krevními převody. Jiné významnějších projevů toxicity, jak hematologické, tak i nehematologické se neobjevily.

Celkově bylo podáno pacientovi 12. cyklů monochemoterapie Hycamtinem ve weekly režimu - ve druhé linii. Jednotlivá kontrolní vyšetření v průběhu roku 2008 a to, v květnu a následně v srpnu, potvrzují regresi základního onemocnění. Poslední vyšetření koncem roku 2008 a následně v únoru 2009 potvrzují již stabilizaci onemocnění.

Pro stabilizaci je léčba ukončena a pacient je následně dispenzarizován.

Uvedený stav trvá i po dalších 8 měsících po ukončení léčby (kontrolní CT plic srpen 2009 - stabilizace onemocnění).


Závěr:

Dokumentujeme, že léčba uvedeným preparátem ve weekly režimu byla dobře tolerovatelná pro pacienta s déletrvající stabilizací základního onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009