Doporučené postupy diagnostiky a terapie České společnosti Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny: Léčba akutní pooperační bolesti

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 053p

Autoři: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.; Michaela Vojtíšková; Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.; MUDr. David Bejšovec; doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.; MUDr. Ivo Křikava; MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Dušan Mach; MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.; MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Předneseno pod názvem - Léčba akutní pooperační bolesti

SOUHRN

V současnosti se již těžko najde klinický lékařský obor, který by nepoužíval invazivní vyšetřovací nebo terapeutické metody, po kterých lze očekávat pooperační bolesti, které mohou být i velmi intenzivní a přetrvávat několik dní. Strach z pooperační a postprocedurální bolesti patří oprávněně mezi nejvýznamnější obavy pacientů. Z řady studií ze zemí s vysoce rozvinutým zdravotnictvím je zřejmé, že ani v první dekádě 21. století není u třetiny až poloviny pacientů pooperační bolest dobře tlumena. Rozsáhlejší epidemiologická data z ČR nejsou t.č. k dispozici, lze však oprávněně předpokládat, že situace u nás není lepší než ve zmíněných zemích. Důležité je, že problém neřešené pooperační bolesti je problémem vysoce preventabilním a většinou i poměrně snadno řešitelným. V současnosti je k dispozici nejen dostatek léků, lékových forem a modalit léčby, ale i dostatek literárních údajů vč. poznatků o organizaci léčby pooperační bolesti. Hlavní potíž tkví v převádění těchto znalostí do každodenní praxe. Můžeme se zamýšlet nad důvody nedostatečného tlumení pooperační bolesti v České republice. Nepochybně lze mezi ně zařadit omezené finanční zdroje, nedostatek času, ale i chuti se problematice věnovat, organizační aspekty daného zdravotnického zařízení a neexistence jednoduchých a jasných doporučení pro léčbu pooperační bolesti. Poslední důvod se snažíme odstranit materiálem, který připravila v rámci České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pracovní skupina ve složení: Pavel Ševčík, Jiří Málek, David Bejšovec, Tomáš Gabrhelík, Ivo Křikava, Jan Lejčko, Dušan Mach, Vladimír Mixa, Michaela Vojtíšková, Jitka Fricová, a které jako oficiální Doporučený postup diagnostiky a terapie schválil výbor ČSARIM dne 26. 2. 2008. Uvedená doporučení jsou určena všem lékařům, nikoliv pouze anesteziologům nebo specialistům na léčbu pooperační bolesti, proto jsou míněna spíše jako stručný návod.

Léčba akutní pooperační bolesti je multidisciplinární týmový úkol, na kterém se podílejí hlavně ošetřující lékaři, operatér, sestry pooperačního oddělení a případně anesteziolog. Specializované týmy na léčbu akutní pooperační bolesti mají úlohu především konsiliární a vzdělávací.

Dokument je rozdělen do několika částí, které se týkají výběru používaných látek z hlediska jejich bezpečnostního profilu, dále jednoduchých návodů rozdělených do 3 kategorií podle předpokládané intenzity pooperační a postprocedurální bolesti (předpoklad mírné, střední a intenzivní pooperační bolesti) a postupům u některých speciálních skupin pacientů: děti, těhotné a kojící ženy, osoby dlouhodobě užívající opioidní látky, pacienti vyšších věkových skupin a ambulantní pacienti. Na závěr je uvedena organizační problematika léčby akutní pooperační bolesti a příklady dokumentace léčby akutní pooperační bolesti.
Celý dokument je dostupný na internetová adrese:  carim

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008