Electro-Cancer - Therapy (ECT) recidivy karcinomu vulvy

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 010

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Dis. Viktor Babka

Úvod

 Standardní léčba karcinomu vulvy spočívá v radikální vulvektomii, ve většině případů doplněné pooperační radioterapií. Tento typ tumoru však často recidivuje a léčba recidiv je obtížná. V úvahu přichází chirurgické řešení, pokud není možné, lze zvážit brachyterapii. Po vyčerpání možností chirurgické léčby a radioterapie zbývá chemoterapie, která může mít dočasný paliativní efekt zaplacený často závažnými vedlejšími účinky. Zajímavou možnost léčby nabízí galvanoterapie (electro-cancer therapy, ECT).

 

Principy ECT

 Metoda je založena na účinku stejnosměrného proudu na nádorové buňky. Nádorové buňky na rozdíl od zdravé tkáně mají výrazně vyšší  koncentrace iontů, takže mají nižší elektrický odpor a dochází ke koncentraci elektrického proudu na nádorovou tkáň. V důsledku pohybu iontů dochází v nádorové tkáni rychle ke změnám hodnot pH, které jsou výrazně mimo fysiologické hodnoty. Na anodě vzniká kyselé a na katodě alkalické pH. Stejnosměrný proud  vede  ke změnám  elektrolytového  prostředí  v okolí  a uvnitř  nádorových  buněk a změnám elektrického potenciálu na buněčných membránách, čímž dochází k poruše jejich funkce. Navíc dochází v elektrickém poli k disociaci různých solí a kyseliny vznikající uvnitř nádorových buněk destruují buněčnou membránu. Dalším mechanismem účinku je dilatace cév na katodě a uzávěru na anodě, což vede ke snížení zánětu a zmírnění bolesti. Galvanoterapie indukuje aseptickou nekrózu nádorových buněk. Nekrotická tkáň je v průběhu následujících týdnů absorbována. Elektrolýza buněk vede k uvolnění cytokinů a nádorových antigenů a jejich prezentaci imunitním buňkám a nastartování specifické imunitní odpovědi.

 Množství  aplikované   elektrické   energie   se vyjadřuje   v coulombech   a obvykle se aplikuje celkem 250 – 350 C/ml nádorové tkáně.

 

Cíl

 Cílem sdělení je prezentovat efekt galvanoterapie na případě pacientky s inoperabilní recidivou karcinomu vulvy a vyčerpanými možnostmi radioterapie.

 

Kasuistika

 U  pacientky  ve  věku  84 let  byla  v 29.11.  2011  provedena  radikální  vulvectomie s exenterací inguinálních uzlin pro spinocelulární karcinom vulvy pT1bpN0M0, G2. Nádor dosahoval resekčních okrajů v oblasti zadní komisury. Pacientka odmítla reoperaci a byla objednána k pooperační radioterapii. Již na počátku ledna 2012 se objevila lokální recidiva 4 x 2 cm,   vzhledem   k věku   pacientky   a negativnímu   nálezu   v uzlinách   přikročeno k brachyterapii 16 x3 Gy 2x denně, po které došlo k úplné klinické odpovědi tumoru. V srpnu 2012  se objevila  znovu  ulcerovaná  lokální  recidiva  po obou  stranách  introitu  o průměru 8 a 4 cm. Pacientka měla silné bolesti nedostatečně tlumené opiáty. Nález byl hodnocen jako inoperabilní, radikální radioterapie byla limitována předchozí brachyterapií. Za těchto okolností jsme po získání informovaného souhlasu přistoupili ke galvanoterapii.

 

Metoda

 Pacientka podstoupila léčbu 20.8.2012, 27.8.2012, 3.10.2012. Při každé aplikaci bylo zavedeno  8  jehlových  elektrod  po obou  stranách  introitu.  Délka  aplikace  byla  45,  60 a 120 minut. Byl použit přístroj ETC+ firmy GUTH Meditec GmbH, Německo. Po celou dobu aplikace byla monitorována hodnota elektrického proudu a velikost aplikovaného náboje. Intenzita proudu byla volena tak, aby pacientka nepociťovala bolest.

 

Výsledek

 Tolerance celé procedury byla excelentní. Již po první frakci ECT došlo k nápadnému zmírnění bolestí. Po 3 frakcích je pacientka bez analgetik, došlo k objektivní regresi o 60%. Další frakce je plánována na 28.11.2012.

 

Závěr

 ECT je zajímavou léčebnou metodou, která si zaslouží další výzkum.

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013