Epidemiologie urologických nádorů v České republice - základní přehled dat Národního onkologického registru ČR

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 001

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; K. Mužík

Předneseno pod názvem - Epidemiologie nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty

Česká onkologie má silnou oporu v standardně vedeném Národním onkologickém registru (NOR), který je systematicky provozován od roku 1976 a poslední verifikovaná data jsou dostupná z roku 2005. NOR je vybaven on-line pracujícím prohlížečem dat a čtenář tedy může další údaje dohledat na národním portálu epidemiologie nádorů na adrese www.svod.cz. Všechny údaje o české populaci uvedené v tomto příspěvku pocházejí právě z dat NOR.

Za období 1976 - 2005 NOR v úhrnu registruje 48 705 hlášených nádorů ledvin, 44 122 nádorů močového měchýře a 63 214 nádorů prostaty.

Nádory ledvin

Nádory ledvin jsou častou diagnostickou skupinou tvořící 2-3% malignit u dospělé populace. Česká republika v tomto není výjimkou, ba naopak, v mezinárodním srovnání oficiálně dostupných dat obsazuje s ročně nově diagnostikovanými 2 600 - 2 800 nádory neradostné světové 1.místo v incidenci (Tabulka 1). Počet ročně nově hlášených nádorů ledvin v ČR významně roste, v období 1990 - 2005 jde o nárůst o 1 303 případů, což činí průměrný meziroční růst 6%. Vysoká incidence uváděná v datech NOR je zarážející a vyvolává řadu otázek nejen o možných rizikových faktorech, ale i o kvalitě samotných populačních dat. Z tohoto důvodu bude v letech 2008-2009 provedena ve vybraných regionech ČR verifikační studie, která prověří záznamy NOR proti zdravotnické dokumentaci pacientů a vyloučí případná zkreslení.

O příčinách rostoucí incidence nádorů ledvin v ČR nelze v tomto krátkém sdělení spekulovat. Plánovaná verifikační studie jistě přinese řadu vysvětlení i podnětů. Nutno ale podotknout, že i kdyby verifikace zpochybnila většinu nedostatečně vyplněných záznamů NOR, stále bude incidence nádorů ledvin v ČR jednou z největších na světě a bude nutné ji vysvětlit. Rostoucí incidence nádorů ledvin představuje stále vyšší zátěž pro české zdravotnictví. Přestože roste relativní zastoupení lokalizovaného onemocnění mezi nově diagnostikovanými nádory, absolutní počty primárně diagnostikovaných pokročilých klinických stadií III a IV stále narůstají. K nárůstu počtu pacientů léčených v daném roce v diseminovaném stavu dále přispívá vysoké procento recidivujících onemocnění z dřívějších let.

Nádory prostaty

CaP je v ČR třetím nejčastějším solidním karcinomem u mužů za karcinomem plic a kolorekta (v roce 2005 v ČR 4 846 nově hlášených CaP). Karcinom prostaty patří mezi nejčastější malignity u mužů (celková incidence činí u mužů v ČR 11% všech nádorů), nadto s výrazným nárůstem v posledních letech. Česká republika tak kopíruje trend typický pro vyspělé země Severní Ameriky a Evropy (Tabulka 1), naopak u asijských populací je incidence nejnižší. Karcinom prostaty je typické onemocnění vyššího věku (medián věku je v ČR 72 let, nejvíce pacientů je ve věku od 70 do 80 let). Karcinom prostaty představuje v ČR přibližně 13% všech maligních nádorů u mužů starších 50 let a je odpovědný za 9% úmrtí na nádorová onemocnění v této věkové kategorii. Vysoká incidence a mortalita jsou výzvou k posílení dispenzární péče o nemocné s karcinomem prostaty v ČR. I přísně korigované odhady předpovídají až 1 477 pacientů protinádorové léčených ve stadiu IV (primárně diagnostikované stadium IV + recidivy onemocnění z předchozích let v diseminovaném stavu). Usnadnit komunikaci při péči o pacienty s velmi pokročilým nádorem prostaty si v ČR vzal za cíl úspěšně iniciovaný projekt UJO, který je společnou iniciativou České urologické a České onkologické společnosti (UJO: Urology Joins Oncology; http://ujo.registry.cz).

Nádory močového měchýře

Zhoubné nádory močového měchýře jsou poměrně častou malignitou (po nádorech prostaty a ledviny jde o třetí nejčastější maligní onemocnění v urologii) postihující většinou muže ve věku nad 50 let. Podle dat NOR šlo v roce 2005 o 6.nejčastější nádorové onemocnění u mužů (ročně 1 827 nově diagnostikovaných pacientů) a 13.nejčastější nádorové onemocnění u žen (ročně 650 nově diagnostikovaných pacientek). Nejvyšší incidenci zaznamenáváme u české populace ve shodě s mezinárodními údaji ve věkových kategoriích 65-75 let, s patrnou převahou postižení mužů v poměru k ženám 2,9:1 (Tabulka 1).


Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008