Exprese fibroblastového růstového faktoru 2 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Konference: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posters

Číslo abstraktu: p28

Autoři: RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; Mgr. Filip Vrbacký; Bc. Zuzana Jiruchová; Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D.; MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Utkarsh Painuly; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Fibroblastový růstový faktor 2 (FGF-2) je významný cytokin, účastnící se regulace buněčné proliferace, diferenciace, migrace a přežívání. Působí jako angiogenetický faktor a jeho účinek je silnější než např. účinek cévního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) či destičkového růstového faktoru (PDGF). Zvýšené hladiny FGF-2 jsou v posledních letech popisovány i u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL). Data popisující expresi FGF-2 samotnými leukemickými buňkami však chybí, stejně jako analýzy vztahu exprese FGF-2 k prognostickým markerům či klinickému průběhu onemocnění. V této studii jsme stanovili expresi genu pro FGF-2 a jeho antisense genu NUDT6 v separovaných CD19+ buňkách u 70 neléčených pacientů s CLL a vyhodnotili ji v kontextu klinických dat a prognostických markerů onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 26. 4. 2013