Farmakoekonomické aspekty liečby nemalobunkového karcinómu pľúc

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 008

Autoři: P. Kasan

Farmakoekonomika liečby posudzuje vzťah medicíny a ekonomiky a poskytuje riešenia v prostredí s limitovanými finančnými možnosťami. Obvykle používané metódy analýzy finančných nákladov a výstupou sú:
  1. náklady – minimalizácia;
  2. náklady – efektivita;
  3. ná-lady – užitočnosť;
  4. náklady – benefit.

Na podklade použitia metódy náklady–efektívnosť je kombinácia platina+gemcitabín výhodnejšia ako II. generačné režimy (platina+etoposid, mitomycin+vinblastín+platina) a v prípade porovnania III. generačných režimov použitím metódy náklady – minimalizácia výhodnejšia ako režimy karboplatina-paklitaxel, cisplatina-docetaxel, cisplatina-vinorelbin.
Výsledky liečby chemoterapiou v II. línii (Hanna, 2004) porovnávajúce pemetrexed a docetaxel sú ekvivalentné pre strednú dobu prežívania (MST) ako aj pre jednoročné prežitie . Farkmakoekonomicky sledované parametre (hospitalizácia súvisiaca s toxicitou. počet transfúzii, ATB+ rastové faktory) analyzované v centrách troch krajín (Veľká Británia, Spolková republika Nemecko, Taliansko) pri použití metódy náklady minimalizácia vychádza priaznivejšie pre liek pemetrexed. Náklady na aktívnu liečbu onkologického ochorenia však predstavuju malý podiel z celkových nákladov vynaložených na diagnostiku a terminálnu starostlivosť.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005