Fluidothorax po resekci plic pro nádor/Pleural effusion after lung resection due to cancer

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_26

Autoři: MUDr. Ladislav Mitáš; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; J. Ivičič; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.

Cíl práce: Studium příčin ovlivňujících množství výdeje při hrudní drenáži a zhodnocení průběhu drenáže u pacientů po plicní resekci pro malignitu.

Materiál a metody: Sto dvacet devět pacientů (95 mužů, 34 žen) s průměrným věkem u mužů 65 let (rozpětí 21–78), u žen 65 let (rozpětí 33–79), kteří podstoupili plicní resekci s lymfadenektomií pro plicní malignitu v letech 2003, 2005 a 2006.

Výsledky: Délka drenáže ve dnech/ množství výdeje v mililitrech u příslušných resekčních výkonů – lobektomie 5.7/1580, bilobektomie 7.6/2118, pneumonektomie 2.3/1137, rozšířená pneumonektomie 3/1620, segmentektomie 6.3/1158, klínovitá resekce 5.1/1087.

Diskuse: Výdej při hrudní drenáži je závislý na operační technice a biologických faktorech.

Závěr: Zaměření se na chirurgické a biologické příčiny množství výdeje a délky hrudní drenáže může pomoci nalézt příklady, které mohou změnit přístup k této problematice.

Klíčová slova: Chirurgie, fluidothorax, karcinom plic

 

Purpose: To review the backround and evidence relating to tube drainage output (TDO) in patients after pulmonary resection because of lung cancer.

Material and metods: One hundred and twenty nine patients (95 males, 34 females) mean age males 65 years (range 21–78), females 65 years (range 33–79), underwent open surgery lung resection and lymphadenectomy because of malignancy in years 2003, 2005 and 2006.

Results: Tube insertion (days) / tube output (ml) by relevant surgical intervention, respectively lobectomy 5.7/1580, bilobectomy 7.6/2118, pneumonectomy 2.3/1137, extented pneumonectomy 3/1620, segmentectomy 6.3/1158, wedge resection 5.1/1087.

Discussion: TDO depends on operation technique and biological factors.

Conclusion: Focus on surgical and biological causation of the tube drainage output amount and insertion time can help identify examples from which might be the field changed.

Key words: Lung Cancer, Pleural Effusion, Surgery

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007