Hodgkinova choroba jako sekundární malignita po léčbě non-Hodgkinského lymfomu

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 040p

Autoři: MUDr. Eva Drahokoupilová; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Vznik sekundárních malignit po léčbě agresivních typů non-Hodgkinských lymfomů je obecně znám (1,2). U mladých pacientů se jedná nejčastěji o lymfoproliferativní onemocnění - leukémie a Hodgkinovu chorobu, ze solidních nádorů pak o kolorektální a plicní karcinom (3). V našem sdělení prezentujeme kazuistiku pacientky se sekundární Hodgkinovou chorobou po léčbě velkobuněčného mediastinálního non-Hodgkinského lymfomu.

Šestnáctiletá pacientka s dvouměsíční anamnézou bolestí zad hrudní páteře a febriliemi byla na doporučení obvodního pediatra vyšetřena ve spádové nemocnici, kde na prostém snímku hrudníku popsal rentgenolog difusní zastření levého plicního křídla solidním útvarem o velikosti 13x10 cm bez fluidothoraxu. S podezřením na nádorovou etiologii procesu byla dívka následně odeslána na naše pracoviště. Zobrazovacími metodami včetně PET-CT jsme potvrdili rozsáhlý tumor mediastina velikosti 12x16x15 cm, bilaterální ložiskové postižení plic a zvětšené lymfatické uzliny v retroperitoneu. Na základě probatorní biopsie mediastinálního tumoru byla patology stanovena histologická diagnosa velkobuněčného mediastinálního B non-Hodgkinského lymfomu (CD20, CD23 a CD30 pozitivního). Po verifikaci onemocnění jsme zahájili systémovou onkologickou léčbu protokolem BFM 04 pro mediastinální non-Hodgkinské lymfomy spočívající v podání 7 bloků intenzivní chemoterapie (kombinace vinkristinu, cytarabinu, etoposidu, methotrexátu, ifosfamidu, doxorubicinu, cyklofosfamidu, vindesinu a dexamethasonu) s intrathekální aplikací methotrexátu, cytarabinu a hydrocortisonu. Tato léčba byla komplikována febrilní neutropenií, mukositidou Gr.IV a pseudomonádovou sepsí s rozsáhlou flegmónou horního rtu a tváří. Pacientka ukončila léčbu v kompletní remisi základního onemocnění. Za 5 měsíců poté byla dívka vyšetřena na našem pracovišti pro subfebrilie, leukocytozu a zvětšení lymfatických uzlin levého nadklíčku. Z exstirpované uzliny byla stanovena histologická diagnosa Hodgkinovy choroby - nodulárně sklerotické varianty. Provedené PET-CT vyšetření prokázalo postižení lymfatických uzlin nadklíčku, mediastina a retroperitonea. Pacientka po dvou seriích chemoterapie ABVD-COP (doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin, cyklofosfamid, prednison) dosáhla kompletní remise onemocnění.

Kazuistikou dokumentujeme u dětí a adolescentů ne příliš časté vyvinutí odlišného typu lymfoproliferativního onemocnění po předchozí chemoterapii, podobně jak tomu bývá u skupiny pacientů po transplantaci solidních orgánů či hematopoetických krevních buněk.


Podpořeno výzkumným záměrem MZO 00064203.


Literatura:

  1. Maule M., Scelo G., Pastore G., Risk of second malignant neoplasms after childhood leukemia and lymphoma: an international study, J Natl Cancer Inst., 2007, 99: 790-800
  2. Andre M., Mounier N., Leleu X., Second cancers and late toxicities after treatment of aggressive non-Hodgkin lymphoma with the ACVBP regimen: a GELA cohort study on 2 837 patients, Blood, 2004, 103: 1222-1228
  3. Moser E.C., Noordijk E.M., van Leeuwen F.E., Risk of second cancer after treatment of aggressive non-Hodgkins lymphoma, an EORTC cohort study, Haematologica, 2006, 91: 1481-1488

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007