Hodnocení únavy u nemocných po autologní transplantaci krvetvorných buněk

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S13

Autoři: PhDr. Marie Zítková; Z. Danišová; L. Fínová; Mgr. Petra Juřeníková

ÚVOD
Únava je nejčastěji se vyskytujícím příznakem u onkologicky nemocných. Její prevalence se odhaduje mezi 75 - 96%. Únava, snadná unavitelnost a snížená kapacita udržet výkon, která u zdravých lidí vzniká jako výsledek fyzického nebo duševního vyčerpání po námaze, se u nemocných s nádory objevuje bez předchozí námahy a jejím výsledkem je nedostatek energie, pocit vnitřního neklidu, apatie, snížení psychické aktivity což vede k závažnému narušení kvality života.

METODA
K posuzování závažnosti únavy bylo použito subjektivní posouzení únavy pacientem. Toto subjektivní hodnocení bylo objektivizováno pomocí VAS 0-10, kde bod 0 znamená žádná únava a bod 10 maximální únava, kterou si nemocný umí představit.Toto hodnocení probíhalo pravidelně 2x denně po dobu pobytu na transplantační jednotce. Do sledovaného souboru nemocných byli zařazeni nemocní po autologní transplantaci hematopoetických buněk. Celkem bylo sledováno 46 nemocných, jejich průměrný věk byl 50 let, 59% tvořili muži, 41% ženy. Nejvíce zastoupenou diagnózou v tomto souboru byl MM (61%), dále NHL (22%), HL(13%), ALL (4%).

VÝSLEDKY
Sledování potvrdilo významný výskyt nemocných s únavou. Únava se vyskytovala v průběhu celého pobytu na transplantační jednotce ve 27% na stupni č. 2, v 18% na stupni č. 3. Z hlediska únavy byly nejvíce náročné dny sedmý až desátý po transplantaci, kdy byl zaznamenán i stupeň číslo 10.

ZÁVĚR
Šetření jednoznačně potvrdilo výskyt a závažnost únavy u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk. V zájmu zajištění kvalitní ošetřovatelské péče je třeba nejenom pravidelně monitorovat stupeň únavy, ale i další charakteristiky - délku trvání krátkodobá versus chronická, biofyzikální versus psychosociální aspekty, vliv výživy, prostředí, interakce únavy s jinými příznaky např. bolestí.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005