Indikace techniky IMRT u nádorů hlavy a krku

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Zuzana Šeneklová; MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; Ing. Halina Richterová; Ing. Stanislav Machala; doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Nádory hlavy a krku zaujímají šesté místo v celosvětovém výskytu malignit. Ročně je nově diagnostikováno na 500.000 nových onemocnění. Strategie léčby se vyvíjí, v poslední době je kladen důraz zejména na orgán zachovávající postupy. Nedílnou součástí léčby je radioterapie.
Radioterapie je dynamicky se rozvíjející obor, ve kterém došlo zejména v posledních letech ke zdokonalení plánování léčby a ozařovacích technik. Jednou z nových metod je IMRT – radioterapie s modulovanou intenzitou svazku. Tato technika umožní zvýšit dávku aplikovanou do cílového objemu a zároveň omezit ozáření okolních zdravých tkání. U nádorů hlavy a krku využíváme obou výhod IMRT. Dávkovou eskalaci, jelikož patří mezi tumory dávkově dependentní, za současného šetření kritických orgánů, i přes jejich úzký anatomicko-topografický vztah s cílovým objemem nepravidelného tvaru.
Na našem pracovišti používáme techniku IMRT od listopadu 2004. Od té doby bylo touto technikou ozářeno 47 pacientů s nádory hlavy a krku, z toho 19 adjuvantně, 24 kurativně a 4 s paliativním záměrem (reiradiace).
Adjuvantní RT indikujeme v případě pT3, pT4, >1N+, jsou-li přítomny negativní prognostické faktory (pT4, pozitivní resekční okraje, mnohočetné N+ či uzlinové pakety), pak konkomitantně s chemoterapií. Standardní frakcionací aplikujeme 66Gy na oblast lůžka tumoru a makroskopicky postižených uzlin, 60Gy na uzlinové skupiny s vysokým rizikem mikroskopického postižení a 54Gy na uzlinové skupiny s nízkým rizikem mikroskopického postižení.
Kurativní RT indikujeme u primárně neresekabilních tumorů nebo v rámci orgán zachovávajícího postupu. V případě standardní frakcionace aplikujeme vždy konkomitantní CHT (cisDDP weekly, maximálně 5 cyklů). Dávka RT je 74Gy na tumor a makroskopicky postižené uzliny, 60Gy na uzlinové skupiny s vysokým rizikem mikroskopického postižení a 54Gy na uzlinové skupiny s nízkým rizikem mikroskopického postižení. V případě samostatné RT preferujeme alterovaný frakcionační režim – concomitant boost. Kdy aplikujeme 54Gy ve 30 frakcích na velký cílový objem zahrnující i oblasti s předpokládaným subklinickým šířením tumoru a 18Gy ve 12 frakcích na oblast tumoru a makroskopicky postižených uzlin, celková aplikovaná dávka je 72Gy ve 30 frakcích. V závislosti na lokalizaci a velikosti cílového objemu volíme radioprotekci Ethyolem.
U paliativní RT klademe důraz nejen na efekt léčby, ale i na toxicitu. V případě reiradiace nutno zohlednit dávku již aplikovanou na kritické orgány, jejichž toleranční dávka je většinou díky dříve používaným technikám RT vyčerpána. Díky IMRT lze reiradiaci celého cílového objemu provést radikální dávkou (60Gy a více), což zaručí více než 50% lokální kontrolu.
V naší prezentaci budeme hodnotit akutní toxicitu IMRT u nádorů hlavy a krku na našem pracovišti a dosažený efekt v nejbližších měsících po ukončení léčby.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005