Indikátory kvality - nástroje k měření kvality v MOÚ

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S23

Autoři: D. Navrátilová

Zdravotnické zařízení, které hovoří o kvalitě musí umět tuto kvalitu bjektivně hodnotit. Jednou z integrovaných dimenzí kvality je její měření a vyhodnocování. Nelze-li něco změřit, je velice obtížné zjistit, zda se daný proces nebo výstup zlepšuje nebo zhoršuje.

Indikátor může být nazván měřitelným kritériem, který v porovnání s určitým standardem, směrnicí nebo požadavkem ukazuje, jak dalece bylo tohoto standardu dosaženo.

Indikátor tedy porovnává „něco s něčím“. Konečný výsledek je na závěr vyjádřen jako průměr nebo poloměr.

K určení indikátoru nám může sloužit:
  • daný standard;

  • cíl, kterého chceme dosáhnout;

  • minimálně přijatelný výsledek (tj. úroveň, pod kterou se nesmí klesnout).


MOÚ si v rámci akreditačního řízení sleduje tyto indikátory:
  • Monitorování bolesti a kvalita analgézie;

  • Nozokomiální nákazy;

  • Správné vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace;
  • Procento komplikací při zavádění a ošetřování Drum katetru;

  • Procento komplikací vedoucí ke zrušení flexily;

  • Procento výskytu dekubitu.

Cílem sdělení je seznámení s metodikou, vyhodnocováním a výsledky těchto indikátorů.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005