Jak dále v brachyterapii karcinomu hrdla děložního

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Hana Stankušová, CSc.; Ing. Anna Kindlová

Brachyterapie hraje rozhodující úlohu v naprosté většině případů karcinomů hrdla děložního léčených zářením. Historicky byla důležitá úloha uterovaginální brachyterapie u tohoto onemocnění prověřena již na začátku 20.století a na základě empirie vzniklo několik škol založených na doporučení pro uspořádání určitého množství uzavřeného radionuklidového zářiče(URZ) v aplikátoru (Pařížská technika, Stockholmská technika, Manchesterská technika). Provedené aplikace byly po několik desetiletí charakterizovány součinem mg radia (nebo jeho ekvivalentu) a časem v hodinách, po kterou byl aplikátor ponechán in situ (mgh Ra). Pokud byla později vyjadřována dávka v bodě A v Gy jen podle tabulek vypočtených pro určité uspořádání URZ v aplikátoru, neznamenalo to kvalitativně o nic více než údaj v mgh. Individuální plánování distribuce dávky na základě rtg ortogonální či stereotaktické projekce ve 2rovinách s kontrastním označením struktur kritických orgánů posunulo povědomí o skutečné distribuci dávky kolem aplikátoru u jednotlivých pacientek. Doporučení ICRU 38/l985 pak standardizovalo body pro vyjadřování dávky v kritických orgánech a mělo značný význam pro porovnávání ozářených objemů určitou dávkou. Používání miniaturních pohybujících se URZ (stepping source) v automatických afterloadingových systémech podstatně rozšířilo možnosti optimalizace dávkové distribuce vzhledem k nádoru i ke kritickým orgánům. Nicméně, i při sebepečlivějším individuálním plánování každé uterovaginální aplikace na základě klasické rtg projekce zavedeného aplikátoru, plánuje se distribuce dávky především ve vztahu k tomuto aplikátoru a nikoliv k aktuálnímu objemu tumoru (GTV).
V poslední době se v odborných časopisech i na kongresech objevila řada sdělení o 3 D plánování brachyterapie karcinomu hrdla děložního na základě určení GTV a CTV pomocí vyšetření MRI. Tím se plánování brachyterapie dostává na podobný základ jako plánování teleterapie. Jde o kvalitativní změnu v přístupu, protože výchozím podkladem je objektivní aktuální určení velikosti GTV v době aplikace. Pracovní skupina GEC-ESTRO vypracovala koncept a terminologii pro 3 D plánování brachyterapie karcinomu hrdla děložního na podkladě určení GTV a CTV pomocí MRI a tímto konceptem se bude přednáška zabývat. Na příkladech bude vysvětlena nová terminologie a rozdíly v ozařovaných objemech dělohy při dosavadním 2 D plánování a navrhovaném 3D plánování brachyterapie hrdla děložního. Diskutováno bude i praktické provádění popsaného postupu s ohledem na technologickou a časovou náročnost.

Datum přednesení příspěvku: 16. 9. 2005