Kazuistika Tarceva biologická léčba

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_32

Autoři: Dagmar Fejerová; Hana Obrová

Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem i úmrtností na karcinom plic. Ročně umírá na karcinom plic v České republice více než 5 500 nemocných. Mortalita na karcinom plic se sice u mužů mírně snižuje, za posledních 25 let klesla asi o 15 %, ale stále je velmi vysoká a u žen dochází, stejně jako u incidence, k trvalému vzestupu mortality. Hlavní příčinou, a to až z 90 %, je kouření. Silný kuřák má dvacetinásobně vyšší riziko rakoviny plic ve srovnání s nekuřákem. K dalším rizikovým faktorům patří inhalace radioaktivních prachů a plynů a chemických sloučenin. Jde například o radon, uran, arzen, chrom, nikl či azbest. Osmdesát procent karcinomů plic patří mezi takzvané nemalobuněčné nádory, které lze léčit cílenou biologickou léčbu. Nyní se v časném stadiu pacienti operují, v dalším jsou ozařováni. U pacientů, u nichž už vznikly metastázy, přichází v úvahu jen chemoterapie. Biologická léčba představuje pro pacienty nejmodernější dostupnou terapii rakoviny plic. Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích patří mezi jedno z center, kde je podání biologické léčby možné. Od roku 2007 byla tato léčba indikována u 179 pacientů. V roce 2007 bylo zařazeno 27 pacientů.v roce 2008 již bylo pacientů s léčbou erlotinibem 95 pacientů a v roce 2009 stoupl počet těchto pacientů celkově na 153 nemocných. K 28. 2. 2010 byl počet pacientů již zmiňovaných 179 nemocných. V aktivní léčbě nyní zůstává 39 nemocných. U ostatních došlo k ukončení terapie z důvodů progrese onemocnění či úmrtí pacienta.

Co je to biologická léčba

Biologická léčba je definována jako podávání látek různého složení a mechanismu účinku, které zasahují do imunitních a zánětlivých dějů provázejících vznik a vývoj léčených chorob. Tarceva (erlotinib) je vysoce účinný, perorální, vysoce specifický, reversibilní inhibitor tyrosinkinázy EGFR. Přípravek Tarceva je indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic v případě, že alespoň jednou došlo k selhání předchozí chemoterapeutické léčby. Doporučená denní dávka přípravku Tarceva je 150 mg, užitá nejméně jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle. Nejčastěji vyskytovanými nežádoucími účinky byly vyrážka (75 %) a průjem (50 %). Většina těchto nežádoucích účinků byla stupně závažnosti 1-2 . Středně těžká až těžká forma průjmu byla léčena např. loperamidem. V ojedinělých případech bylo nutno snížit účinnou dávku biologické léčby. Medián časového období do výskytu vyrážky je cca 8 dní a medián časového období do výskytu průjmu je 12 dní.

Kazuistika pacienta léčeného erlotinibem

Muž M. Ž. *1961. Z anamnézy. Dosud se s ničím neléčil, st.p. APPE. Ženatý, žije s manželkou, pracuje jako policista. V rodině se dosud nádorové onemocnění nevyskytlo, nekuřák.
Dg. Velkobuněčný ca horního laloku pravé plíce
Dg. stanovena histologický z mediastinoskopie 20. 5. 2008
T4N3M0, klin. st. IIIB PS1
26. 6.-17.10. 2008 zahájena I. linie systémové chemo v rámci studie AMGEN
V průběhu léčby neutropenie gr. k po III. cyklu CHT ve složení paklitaxel + CBDCAAUC6 + bevacizumab
Dle CT z 10. 3. 2009 bprogrese
4. 5. 2009 zahájen II. cyklus v rámci studie VITAL ve složení docetaxel + aflibercept
Dle CT 10. 6. 2009 opět progrese
2. 7. 2009 zahájení biologické léčby erlotinibem
V průběhu léčby rash gr. 3 (viz obr. 1 a 2)

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010