KAZUISTIKY POKROČILÝCH INOPERABILNÍCH CA PRSŮ

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 56p

Autoři: MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková

  1.  66ti letá pacientka přichází v 3/09 do onkokožní poradny pro výsev na kůži - levý prs spotřebován tu – přecházejícím na záda s infiltrací levé axilly a tvořící krunýř - cancer en cruisse T4dN1M1 pulmo, po probatorní excisi – nízce difer. lobulární ca, ER 100%,PR 80%,Ki 67 - 10%,C erb 2 neg., pro fluidothorax zahájena I linie paliativní chemoth. v komb.FEC od 3. 4. 09 do 17. 12. 09 s PR a následně PD, od 22. 1. 10 - 23. 9. 10 II linie paliativní chemoth. Taxotere 10x s hematologickou toxicitou a progresí fluidothoraxu. Od 21. 10. 2010 zahájena po vypuštění fluidothoraxu hormonotherapie Tamoxifen s postupnou regresí TUM a výrazným ústupem krunýře – lokálního nálezu s celkově zlepšením QL. Pro gynekologickou toxicitu změna hormonotherapie na AI od 6. 9. 2011, poslední kontrola 13. 5. 13 v průběhu Anastrozol s lokálním ústupem nálezu a stabilizací Ca 15 - 3. (fotodokumentace)
  2. 66ti letá pac. přichází v 1/10 do onkologické ambulance pro krvácející pokročilý tu pr. prsu vel. 20x20cm (T4N3M0), s historií 7 letého růstu, pac. žila v Americe a léčila se s vitamíny. Souhlasila s biopsií, ale léčit se nechtěla. Po opakovaných rozhovorech přistoupila na hormonoterapii od 4/10 při potvrzení karcinomu bez bližší specifikace. Léčba ukončena pro PD 12/2010, zopakována biopsie dne 1. 3. 11 - invazivní lobulární karcinom, SR neg.,Ki 67 - 90%,C erb 2+,triplet neg. Od 30. 3. do 12. 5. 2011 paliativní radioterapie na oblast tu 30Gy/10fr. S individuálním přístupem dochází nepravidelně na ozařování. Pokračováno v radioterapii od 29. 7. 11 do 29. 8. 11 na tu 30/10fr.
  3. 75letá pac. při fraktuře Pr.humeru v 7/2004 zjištěn inop.rozsáhlý tu lev. prsu T4N0M1(plíce), dle MMGr. vel. 12x8cm, biopsie s nálezem mucinózního ca G3, zahájena hormonoterapie AI Aromasin od 9/04 a pro mnohočetné meta pulmo od 1/2005 přidána chemoterapie navelbin do 3/2005 4x s regresí na plicích i lokálně a provedena sanační ablace vlevo v 4/2005.pac. pokračovala v hormonoterapii do 8/2009 s vymizením meta plic, a nálsledně sledování. Nyní v CR a poslední kontrola dne 28. 3. 2013.

Závěr:

Z klinické praxe se nadále setkáváme se zanedbanými lokálně pokročilými karcinomy prsů zejména u žen ve starším věku. V kazuistikách i přes nepříznivý vstupní nález lze zlepšit kvalitu života jednotlivých pacientek za použití hormonoterapie, radioterapie i chemoterapie při respektování individuality pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013