Konkomitantní chemoradioterapie CBDCA, vinorelbin u pacientů s NSCLC st. IIIB

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. Ivona Grygárková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Hodnocen soubor pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve st. IIIB, kteří byli léčeni konkomitantní chemoradioterapií. Cíle práce: Hodnocení tolerance, toxicity a účinnosti tohoto léčebného schématu, přežívání pacientů. Metody práce a soubor pacientů: Bylo použito následující schéma protokolu: chemoterapie 1. a 4. cyklus CBDCA AUC6 d1 + vinorelbin 30 mg/m2 d1,8 v ingtervalu 21 dnů. 2. a 3. cyklus CBDCA AUC3 d1 + vinorelbin 12,5 mg/m2 d 1,8,15. Radioterapie od 4. dne 2. cyklu chemoterapie do 50 Gy na velký objem (tumor, hilové uzliny, oboustranné mediastinální uzliny) a dále ozáření na involed .el10Gy. Byl hodnocen soubor 17 pacientů (16 mužů, 1 žena), pr. věk 59,7 let, 13x spinocelulární karcinom, 1x nízce diferencovaný karcinom, 1x adenokarcinom, 2x velkobuněčný karcinom.
Výsledky: Po ukončení 4. kúry byl proveden restaging. U pacientů s CR, PR a SD bylo pokračováno do 6 kúr chemoterapie, u pacientů s progresí onemocnění byla aplikována II. linie chemoterapie
Závěry: Konkomitantní chemoradioterapie i přes vyšší toxicitu vykazuje ve studiích vyš-ší procento léčebné odpovědi a delší přežívání nemocných. Naše výsledky jsou srovnatelné s literárními údaji.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005