Kvantitativní detekce exprese fúzního genu NPM/ALK, molekuly CD30 a klonálních přestaveb T buněčných receptorů u pacientů s anaplastickým velkobuněčným lymfomem - korelace s minimální reziduální chorobou

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 035p

Autoři: RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; Bc. Irena Hilská; Mgr. Alena Augustiňáková; Ing. Kateřina Mužíková; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kepák; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL) je představitel lymfomů vznikajících transformací lymfoidních elementů T řady s expresí cytokinového receptoru CD30. V případě ALK+ ALCL dochází k patologické aktivaci onkogenu ALK, která je způsobena chromozomální translokací, kdy vznikají fúzní geny s různými translokačními partnery. Přibližně u 75% dětských pacientů nacházíme translokaci t(2;5) se vznikem fúzního genu NPM/ALK. Cílem práce bylo zavedení kvantifikace množství nádorových buněk infiltrujících kostní dřeň (KD), příp. periferní krev (PK) pomocí kvantitativní detekce exprese fúzního genu NPM/ALK, molekuly CD30 a klonálních přestaveb T- buněčných receptorů (TCR).

Pomocí reverzně transkriptázové kvantitativní PCR v reálném čase (RQ-RT-PCR) jsme vyšetřili hladinu exprese fúzního genu NPM/ALK a hladinu exprese molekuly CD30 a pomocí kvantitativní PCR v reálném čase (RQ-PCR) jsme vyšetřili klonální přestavby TCR, v čase diagnózy a/nebo relapsu u 10 pacientů s morfologickou diagnózou ALCL, ALK+, CD30+ a všichni tito pacienti měli potvrzen zlom chromozomu 2p23 pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Věkové rozmezí bylo 4-34 let s mediánem 13 let, poměr mužů a žen byl 7/3. Všichni pacienti byli léčení v České republice dle BFM/ALCL protokolů. U všech těchto nemocných jsme sledovali hladinu minimální reziduální nemoci (MRN) v 79 vzorcích KD a/nebo PK - příklad sledování MRN viz Obrázek č.1.


Obrázek č.1: Sledování MRN u pacienta s ALCL pomocí kvantitativní detekce exprese fúzního genu NPM/ALK (modrá), molekuly CD30 (růžová) - oba hlavní osa y, logaritmické měřítko a kvantitativní detekce TCR přestavby VgI (zelená) - vedlejší osa y, logaritmické měřítko.Ve všech vzorcích tkání odebraných při diagnóze a/nebo relapsu onemocnění jsme detekovali vysokou hladinu exprese jak fúzního genu NPM/ALK, tak vysokou hladinu exprese molekuly CD30 (medián 11907 resp. 61150 kopií) - viz Tabulka č. 1. V případě TCR přestaveb jsme nejčastěji detekovali klonální přestavbu TCR gamma: VgI-Jg1.3 (5x).

Ve všech vzorcích KD odebraných v čase relapsu a/nebo krátce před relapsem jsme detekovali expresi jak fúzního genu NPM/ALK, tak expresi molekuly CD30.

Celkem pět z devíti relapsů bylo provázeno zvýšením hladiny exprese fúzního genu NPM/ALK v KD minimálně o půl řádu (jeden pacient byl sledován až od prvního relapsu onemocnění, a proto jsme neměli k dispozici vzorek před relapsem onemocnění). Zbylé 3 klinické relapsy doprovázelo snížení hladiny exprese fúzního genu NPM/ALK - v prvním případě šlo o vzorek z doby relapsu onemocnění, který byl odebrán 154 dní po zahájení léčby a tudíž 154 dní po odběru KD v čase diagnózy a žádný jiný vzorek v mezidobí nebyl k dispozici; ve druhém případě šlo o posttransplantační relaps, který pacient prodělal 54 dní po transplantaci kostní dřeně; ve třetím případě šlo o vzorek KD v době kožního relapsu.

Zjistili jsme, že exprese molekuly CD30 není vhodný marker pro sledování MRN, neboť pouze 2 relapsy byly spojeny se zvýšením exprese CD30 nad fyziologickou hladinu, kterou jsme detekovali ve vzorcích KD/PK i u zdravých dárců. RQ-PCR klonálních přestaveb TCR má menší citlivost než kvantitativní detekce fúzního genu NPM/ALK.

Detekce MRN pomocí kvantifikace fúzního produktu genu NPM/ALK je specifickým ukazatelem vývoje ALCL v průběhu terapie.


Podporováno granty: MZ ČR 00064203, MŠMT ČR 0021620813


Tabulka č.1: Pacienti zařazeni do studie


Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007