Léčba Temodalem u anaplastického astrocytomu a multiformního glioblastomu

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P011

Autoři: MUDr. Ivana Zíková; MUDr. Tamara Kyselá; MUDr. Zlatuše Bravencová

Cíl: zhodnocení účinnosti a toxicity léčby Temodalem u nemocných s nádorem mozku (AA-anaplastický astrocytom a MG multiformní glioblastom)

Metodika
V období od září 2003 do června 2005 bylo léčeno 16 pacientů. Toxicitu jsme hodnotili u souboru 16 pacientů (9 mužů a 7 žen). Věkový medián souboru byl 50 let (28 61). Všichni pacienti měli histologicky verifikované onemocnění multiformní glioblastom 11 pacientů, anaplastický astrocytom 5 pacientů.
Operace byla provedena u 14 pacientů, z toho u 8 pacientů byl tumor odstraněn totálně bez makroskopického rezidua a u 6 pacientů odoperován parciálně. U 2 pacientů byl nález inoperabilní a tumor byl ověřen stereotakticky. Radioterapie byla provedena u všech pacientů, u 4 pacientů byla aplikovaná konkomitantně s podáním Temodalu v dávce 75 mg/m2.
Temodal jako monoterapie podán v dávce 150 200 mg /m2 p. o. 1.5. den co 28 dní.

Temodal byl použit
v léčbě 1. linie u 14 pacientů (87,5 %)
v léčbě 2. linie u 2 pacientů (12,5 %) po předcházející chemoterapii s BCNU.

Jako podpůrná léčba k chemoterapii byla použita antiemetika.

Výsledky
Hodnocení toxicity chemoterapie
Toxicita chemoterapie byla hodnocena u 90 cyklů, medián počtu cyklů 6 (2 -10).

Toxicita hematologická neutropenie
G1 u 7 cyklů (7,8, %)
G2 u l cyklu (1,1 %)
G3 u 3 cyklů (3,3%)
toxicitu G4 jsme nezaznamenali
anemie zaznamenána nebyla

trombopenie
G1 u l cyklu (1,1 %)
G3 u l cyklu (1,1 %)
G4 u l cyklu (1,1 %)

Toxicita nehematologická - GIT byla jen lehkého stupně
G1 u 5 cyklů (5,6 %)
G2 u 5cyklů (5,6 %)

Hodnocení efektu léčby
Efekt léčby jsme hodnotili z původního souboru 16 pacientů jen u 11 (6 mužů a 5 žen), kteří byli léčeni chemoterapií v 1. linii a léčba u nich byla ukončena.
Medián věku těchto pacientů byl 45 let (29 59).
Operace provedena u 10 pacientů, u 6 pacientů byl tumor odstraněn bez makroskopického residua, u 4 pacientů odoperován parciálně, 1 pacient měl nález inoperabilní a nádor byl ověřen stereotakticky.
Všichni pacienti byli léčeni radioterapií, 4 pacienti konkomitantně s podáním Temodalu.
Rozsah onemocnění byl hodnocen kontrolním vyšetřením NMR.

Kompletní odpověď (CR) trvá u 4 pacientů (36 %). Stabilizovaný nález (SD) je u 2 pacientů (18 %).
Bez progrese (CR + SD) je dosud 6 pacientů (54,5 %). Progrese onemocnění byla u 5 pacientů (45,5 %).
Čas do progrese TTP medián 8 měsíců (3 12).
V současné době je medián přežívání 12 měsíců (7 18 měsíců).
Medián přežití nebyl dosud u souboru pacientů dosažen, 8 pacientů je žijících a zemřeli 3 pacienti.

Vzhledem ke krátké době od zahájení podávání chemoterapie Temodalu je soubor hodnocených pacientů málo početný. Efekt terapie je u 6 pacientů 54,5 %; jsou dosud bez progrese onemocnění (CR + SD).
Při počtu 90 podaných cyklů jsem si ověřili, že chemoterapie Temodalem byla velmi dobře tolerována s nízkou toxicitou a bez závažných vedlejších projevů.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005