LOKÁLNĚ POKROČILÝ KARCINOM PRSU A JEHO LÉČBA?

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 13

Autoři: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová

Na základě genové analýzy dnes rozlišujeme několik podtypů karcinomu prsu. Přínos různých chemoterapeutických režimů u různých podtypů není stejný. Přínos adjuvantní chemoterapie u Luminal A podtypu je minimální a proto se doporučuje zvážit pouze u pacientek s 4 a více pozitivními axilárními uzlinami. Nádory typu luminal B mají vyšší riziko relapsu a proto je adjuvantní chemoterapie přínosná. Není však režim, který by byl u této skupiny preferován. Proto se doporučuje při rozhodování zvažovat i klinicko-patologické znaky nádoru (velikost nádoru a postižení axilárních uzlin). Pacientky s vyšším rizikem relapsu by měly být léčené sekvenčním podáním antracyklinu a taxánu, pacientky s nižším rizikem relapsu méně intenzivnější chemoterapií (AC, TC, CMF). Triple negativní karcinomy prsu asociované se špatnou prognózou (tedy kromě medulárniho, adenoidně cystického) by měly být léčené intenzivní sekvenční chemoterapii v kombinaci antracyklin a taxan, vhodné je zvážit denzní podání AC a následně paclitaxel weekly. Nejsou podklady pro použití méně intenzivní chemoterapie u pacientek bez postižení axilárních uzlin a malými nádory. Režim by měl obsahovat i alkylační látku. U pacientek s TNBC asociovaným s mutací BRCA1 dosahuje monoterapie cisplatinou vysokého procenta pCR v neoadjuvantním použití. U sporadických TNBC se však nedoporučuje preferovat cisplatinu před antracyklíny a taxany.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013