Maligní mezoteliom u pacientky s anamnézou benigní mezoteliální proliferace peritonea a pleury - kazuistika

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p01

Autoři: MUDr. Ivona Mrázová, MBA; MUDr. Jana Vančurová; MUDr. Jana Přádná

MALIGNÍ MEZOTELIOM

Maligní mezoteliomy jsou agresivní tumory vycházející z výstelky tělních dutin: nejčastěji pleury, peritonea, velmi vzácně i perikardu a tunica vaginalis testis. Hlavním rizikovým faktorem vzniku mezoteliomu je expozice azbestu - tento rizikový faktor je přítomen asi u 80% pleurálních mezoteliomů a 50% peritoneálních mezoteliomu. Z dalších rizikových faktorů bývájí uváděny: předchozí ozáření či genetické vlivy.

Stále nevyjasněnou otázkou zůstává vztah mezi benigní multicystickou mezoteliální proliferací a vznikem mezoteliomu.


BENIGNÍ MULTICYSTICKÁ MEZOTELIÁLNÍ PROLIFERACE

Synonymum: multicystický mezoteliom

Jedná se o vzácný měkkotkáňový tumor s tendencí k recidivám.

V oblasti peritonea byl poprvé popsán Mennenmeyerem a Smithem v roce 1979, v dutině pleurální popsán Ballem až v roce 1990.

Postihuje nejčastěji ženy v reprodukčním věku, může být současný výskyt endometriozy, nejčastěji v malé pánvi. U mužů (je jich méně než 20%) se nejčastěji vyskytuje v oblasti tračníku.

V oblasti břicha se projevuje abdominální bolestí a poruchami pasáže, při postižení pleury se projevuje dušností a progredujícím výpotkem.

Klinický obraz: solitární cysta (nejčastěji v malé pánvi), někdy mnohočetné cysty velikosti od několika mm po několik cm, obsah čirý.

V klinickopatologickém nálezu se jedná o mnohočetné tenkostěnné cysty tvořící konvoluty, mikroskopicky bez průkazu atypií v mezoteliálních buňkách.

Histologicky je výstelka cyst tvořena kuboidními mezoteliálním buňkami, ve stromatu jsou přítomny reaktivní myofibroblasty a často chronická zánětlivá infiltrace, výstelka cyst má někdy tendenci k proliferaci s tvorbou papilárních nebo adenomatoidních struktur.

Imunohistochemicky mezoteliální složka pozitivní na keratin a calretinin.

Prognóza je většinou příznivá, ale jsou popsány případy s tendencí k recidivám.

V literatuře dokumentovány vzácné případy vývoje v maligní mezoteliom.

V našem sdělení uvádíme kazuistiku pacientky s několikaletou diagnózou benigní mezoteliální proliferace peritonea a pleury, u které došlo k vývoji maligního mezoteliomu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009