Mikrokalcifikace jako možný prvotní příznak maligní léze v prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Z. Brejchová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jiřina Řezáčová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Úvod

30-50 % nehmatatelných karcinomů je viditelných pouze na základě mikrokacifikací. 90 % všech případů DCIS a LCIS a 70% případů minimálního infiltrativního karcinomu (<0,5mm vč. DCIS) jsou pozorovány na základě samotných mikrokalcifikací. Mamografie je základní a vlastně i jediná metoda k hodnocení mikrokalcifikací. Výjimečně je lze detekovat i ultrazvukem při použití sond s vysokou frekvencí. K lepšímu zobrazení je možné použít i zvětšené MG snímky (magnifikace).
Diagnostika mikrokalcifikací je problematická a jejich správné ohodnocení je důležité pro rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu.
V literatuře lze najít různá rozdělení mikrokalcifikací. Zde uvádím rozdělení z Teaching atlas of mamography od László Tabára:

 • při hodnocení mikrokalcifikací jsou nejdůležitější tyto parametry – jejich tvar, velikost, denzita, počitatelnost a distribuce
 • klíčem k analýze mikrokalcifikací je jejich rozdělení podle jejich původu

 • duktální (v terminálních duktech)
  obulární (v cysticky dilatovaných lalůčcích)
  ostatní (v arteriální stěně, fibroadenomu, papilomu, olejové cystě atd. • duktální

  • - původ
   • proliferace epitelu duktů (intraduktální karcinom)
   • buněčná sekrece
   • z kalcifikací vzniklých intraluminárně z buněčného detritu
  • tvar
   • zrnité → podezřelé jsou drobné, tečkovité, nepočitatelné, tvořící shluk, podobné jemným zrnkům soli
   • odlitkové → jsou typické pro karcinom, jsou odlity z částeček z duktálního lumen, částečky jsou různé density, délky a obrysu
  • velikost - s růstem tumoru se zvětšuje?
  • denzita - porovnat intra a interkorpuskální densitu – velká variace
  • počitatelnost- zrnité jsou často nepočitatelné
  • distribuce- shluk v 1 oblasti prsu • lobulární
  • původ - patolog. dilatace duktů a lalůčků, v lalůčcích (sklerózující adenóza, cystická hyperplazie, blunt duct adenóza, atyp. lobul. hyperplazie
  • tvar- jsou v dutině, proto jsou homogenní, celistvé (zrnité), ostrých obrysů, kulovité, pearl – like denzity; ve velkých dutinách jsou excentrické, ve tvaru půlměsíce
  • velikost- všechny jsou víceméně stejně veliké
  • denzita- malé jsou uniformní (jako perličky), větší mohou být rozdílnější density a to dle velikosti
  • distribuce- rozptýlené a počitatelné


 • ostatní - jsou specifické dle původuMateriál a metodika

Soubor je tvořen 19 pacientkami ve věkovém rozmezí 29-74 let (prům. věk 53 let), u kterých byly na MG snímku objeveny mikrokalcifikace semimaligního nebo maligního vzhledu. Jedna pacientka přišla s hmatnou hladkou rezistencí, ostatní pacientky byly asymptomatické
U 16 pacientek byla provedena dg. exstirpace a u 3 pacientek core cut biopsie.

Výsledky


Z 16 případů hodnocení mikrokalcifikací jako semimasligních vyšlo histoligicky
2x prekanceróza v užším slova smyslu
1x karcinom in situ
2x karcinom
10x FC změněná prsní žláza
1x normální prsní žláza

Ze 3 případů hodnocení mikrokalcifikací jako maligních vyšlo histologicky
1x karcinom in situ
2x karcinom

Závěr

Mikrokalcifikace jsou známkou včasné malignity v prsu a jejich správné posouzení má vliv na následující diagnostický a terapeutický postup. Jejich hodnocení není jednoduché
a je subjektivně ovlivněné. Je nutné rozpoznat nejen přítomnost těchto malých částic, ale i posoudit pravděpodobnost malignity. Dalším krokem analýzy kalcifikací je tedy rozdělení na jasně benigní, které nevyžadují biopsii či častější sledování, a semimaligní či maligní. Semimaligní mikrokalcifikace je vhodné histologicky verifikovat, popř. velmi obezřetně sledovat v kratších časových intervalech. Maligní mikrokalcifikace
je vždy nutno histologicky verifikovat.

Literatura

 1. Tabar L., Teaching atlas of mamography, nakl. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1983
 2. Skovajsová M., Mamodiagnostika, nakl. Galén, 2003
 3. Daneš J., Základy mamografie, nakl. X-Egem, s.r.o., 2002
Kazuistika č.1
V DVřQ jsou tečkovité polymorfní mikrokalcifikace, ostrých kontur, rozptýlené na ploše asi 4 cm, hodnoceny jako semimaligní - dle histologie z biopsie prsu invazivní duktální karcinom


Kazuistika č.2
V HZQ je skupina nově vzniklých tečkovitých mikrokalcifikací, stejné intra a interkorpukulární denzity, vzhledem k ložiskové asymetrii ml. žl. hodnoceny jako semimaligní – dle histologie po exstirpaci po označení vodičem pouze prosté fibrocystické změny


Kazuistika č.3
V HZQ jsou pruhovité, odlitkové mikrokalcifikace, hodnoceny jako semimaligní – dle histologie fibrózně změněná ml. žl. s dystrofickými mikrokalcifikacemi


Kazuistika č.4
V HZQ jsou nepočitatelné, zrnité mikrokalcifikace v rozsahu asi 7 cm, s rozdílnou intra a interkorpuskulární denzitou, hodnoceny jako maligní – dle histologie po exstirpaci duktální karcinom (ve VřQ technický artefakt)


Kazuistika č.5
V HZQ nový shluk mikrokalcifikací, spíše odlitkového charakteru, různé velikosti, hodnoceny jako maligní – dle histologie po exstirpaci po označení vodičem invazivní duktální karcinom

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004