Monitorování maligního pleurálního mesotheliomu testem MESOMARK

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p08

Autoři: Mgr. Milena Kapustová; MUDr. Petr Jakubec; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Jana Vočková; Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Mezoteliom: nádor vznikající z buněk pohrudnice - je jedním z nejmalignějších nádorů. Přes jeho relativně nízkou incidenci ve srovnání s jinými plicními malignitami (0,54 příp./100 tis. obyv.) je třeba na něj pamatovat, zejména pro etiologickou souvislost s expozicí azbestu: až 90% nemocných má v anamnéze expozici azbestu, byť mezoteliom se projevuje s latencí, i 20 - 40 let od expozice. Azbestová vlákna se dostávají s vdechovaným vzduchem až do vzdálených dýchacích cest sklípků a zvláště nebezpečná jsou odolnější vlákna dlouhá, která vyvolávají imunologickou reakci vedoucí až k malignímu zvratu.

Profesionální expozice: zaměstnanci pracující s azbestem

Neprofesionální expozice: obyvatelé v blízkosti zařízení zpracovávajících azbest, rodinní příslušníci zaměstnanců.

Incidence v ČR (2005): 0,54 případů/100 000 obyvatel

Histologické typy:

  • epitelioidní

  • sarkomatoidní

  • smíšený

Mesothelin - A: povrchový buněčný protein s předpokládanou úlohou v procesu buněčné adheze.

Pro laboratorní diagnostiku se nabízí vyšetření solubilních proteinů mesothelinové rodiny, skupiny? (soluble Mesothelin Related Proteins, SMRP) pomocí klasického (sendvičového) ELISA testu.

Stanovení SMRP v séru představuje další parametr v laboratorní diagnostice mezoteliomu (viz tab.) a je vhod¬né i k monitorování choroby. Hladina SMRP koreluje s velikostí nádoru a její zvýšení může signalizovat progresi nádoru. Gen pro mesothelin se nachází na chromozomu 16.


Závěr:

Z celkového počtu 119 vyšetření z kliniky plicní, onkologické a pracovního lékařství bylo zachyceno 19 pozitivních vzorků. Naše předběžné zkušenosti s tímto parametrem jsou tedy totožné se závěry z literatury.

Mesothelin (SMRP) je potencionální biomarker mezoteliomu pleury a také maligního fluidotoraxu (zvýšená hladina SMRP prakticky vylučuje benigní proces). Literatura udává vyšší senzitivitu SMRP pro epitelioidní typ mezoteliomu než sarkomatoidní či smíšený typ (Grigoriu, BD et al., Clin.Cancer Res., 2007, Robinson, BWS (Scherpereel, A. et al., Am.J.Respir.Crit.Care Med., 2006).

SMPR by mohl sloužit jako marker progrese nemoci a monitorace léčby u mezoteliomu pleury (Scherpereel, A., Lee,YC, Curr.Opin.Pulm.Med., 2007). K posouzení možného prognostického významu SMRP pro vývoj pleurálních malignit jsou však potřeba další studie.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009