Novinky z 40. ASCO meetingu. New Orleans, LA, 5.-8. června 2004

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 20

Autoři: MUDr. Filip Janků

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

1. Karcinom prsu


Neoadjuvantní terapie karcinomu prsu


Herceptin + CT vs. CT
Data monitoring comitee zastavila studii již poté, co 34 pacientek ukončilo terapii v říjnu 2003. 8 pacientek bylo tou dobou na terapii, tedy celková velikost souboru je 42 pacientek. PROČ ???

Buzdar et al, # 520


#513, Mobus

Časný karcinom prsu: prognostické a prediktivní faktory#521, Evans et al.


Harbeck, #523
 • Vyhodnocení 18 souborů (8377 pacientek) vyšetřených na uPA/PAI-1

 • Vysoká hladina uPA/PAI-1 je nezávislým prognostickým faktorem pro DFS a OS (LOE I)

  • Pacienti s vysokou expresí uPA/PAI-1 profitují z adjuvantní chemoterapie

  • Není vztah k endokrinní terapii

  • Všechny pacientky s vysokou hladinou uPA/PAI-1 by měly být léčeny adjuvantní chemoterapií bez ohledu na postižení spádových uzlin


Ragaz, #524
 • Exprese VEGF, 877 pacientů hodnocených retrospektivně

  • VEGF je negativním prognostickým faktorem v závislosti na intenzitě barvení

  • VEGF signifikantně koreluje s EGFR, COX2, uPA (IHC)

  • VEGF negativně koreluje s ER+


Seidmann, #


Výsledky (P w, P 3w)
ORR v %
- CALGB 9840 40 32 p=0,064
- CALGB 9840/9342 40 28 p=0,01
TTP v M 9 5 p=0,0008
OS v M
- CALGB 9840 24 16 p=0,17
- CALGB 9840/9342 24 22 p=0,33

Karcinom prsu: co už se na diáky nevešlo


 1. ALMANAC: SNB vs. Exenterace axily: lepší QOL u SNB Mansel, #506
 2. Účinnost letrozolu v závislosti na CYP 19: nejlepší při SNP 2 Lloveras,#507
 3. EORTC: 1. Linie MBC Exe x T -> Exe lepší ve smyslu RR a TTPParidaens, #515
 4. Analýza přežití GT x T u MBC: 18,5M x 15,8M (p=0,018), HR 0,74 (cox multivar) Albain, # 510


Karcinom prsu po 8. červnu 2004


Neoadjuvantní léčba
- Standard se nemění
- Slibné výsledky z trastuzumabem by měly být potvrzeny konfirmační studií, potřebujeme více informací ohledně kardiotoxicity

Adjuvantní léčba
- Sekvenční dose dense terapie může být rozumnou alternativou klasickým schématům u N+ pacientek (potvrzení výsledků CALGB 9741 – Citron et al.)
- Léčba metastazujícího ca prsu

Paklitaxel týdně je pravděpodobně výhodnější než á 3 týdny

2. Karcinom plic


NSCLC: adjuvantní léčbaStudie JBR.1O:
- 459 pacientů
- Stádia IB a II (ne T3N0)
1. rameno: vinorelbin, cisplatina
2. rameno: observace

Studie CALGB 9633:
- 344 pacientů
- Stádium IB
1. rameno: paklitaxel, karboplatina
2. rameno: observace

Výsledky


Metaanalýza adjuvantního podání UFT u NSCLC


Kato et al ASCO 2003, pozitivní studie s UFT v adjuvanci u 979 pacientů stádia I (zvláště dobré výsledky u IB), NEJM 2004
Metaanalýza 6 studií, 2003 pacientů (4 publikované, 2 nepublikované)

Výsledky


Pokročilý nemalobuněčný ca plic: erlotinib (Tarceva®) v 2. nebo 3. linii léčby po selhání komb. CT (BR.21)Výsledky

Pokročilý NSCLC: erlotinib v kombinaci s chemoterapií


Studie TALENT N=1172
1. rameno: gemcitabin, cisplatina, placebo
2. rameno: gemcitabin, cisplatina, erlotinib 150 mg/den

Studie TRIBUTE N=1059
1. rameno: paklitaxel, karboplatina, placebo
2. rameno: paklitaxel, karboplatina, erlotinib 150 mg/den

Výsledky


Závěry pro praxi: léčba NSCLC po 8.červnu 2004


Adjuvance
Pooperační léčba dvojkombinací s platinou (cis/gem nebo karbo/PTX) je novým standardem terapie st. I (II)
Paliativní léčba 1. linie
Přidání TKI k standardní chemoterapii nepřináší lepší výsledky a je rezervováno pro klinické studie
Paliativní léčba 2. a další linie
erlotinib je jediným TKI s potvrzeným prodlouženým TTP a OS v léčbě NSCLC

3. Karcinom vaječníků


Karcinom vaječníku: dvojkombinace vs. trojkombinace s A


AGO/GINECO Du Bois et al, #5007
- TE(60)C x TC
- Není přínos ani ve smyslu OS ani PFS
EORTC/NSGO Kristensen et al, #5003
- TE(75)C x TC
- Není přínos ve smyslu OS ani PFS
I NADÁLE TROJKOMBINACE S A NENÍ STANDARDEM A DALŠÍ PODOBNÉ STUDIE NEJSOU OPODSTATNĚNÉ

4. Karcinom ledviny


Nové léky u karcinomu ledviny:
1. SU 011248, TKI
#4500, Motzer

- Studie fáze II s perorální inhibitor PDGFr, VEGFr, KIT, FLT3
- Léčeno 63 pacientů po selhání cytokinů s RR 24% (resp. 33%); PFS 8 M (ve srovnání s 2,9) u historických kontrol

2. BAY 43-9006
#4501, Ratain

- Blokátor kaskády Raf/MEK/ERK
- Po 12 tý terapie 70% pacientů bez progrese, ostatní data očekáváme
- Toxicita hand foot sy, vyrážka, alopecie, hypretenze

3. bevacizumab + erlotinib
#4502, Hainsworth

- RR 21%, PFS po 6 M 67%, PFS po 12M 50%
- Limitovaná toxicita spíše ve vztahu k erlotinibu

5. Karcinom prostaty


Plenární zasedání: chemoterapie hormonálně refraktorního karcinomu prostaty
6. Maligní melanom


Metastatický melanom: situace před 6. červnem 2004


- Kombinovaná chemoimunoterapie (CVD, IL2, IFN alfa) není lepší než kombinovaná chemoterapie samotná
- Kombinovaná chemoterapie není lepší než DTIC v monoterapii
- Studie DTIC vs. BSC nikdy nebyla provedena !!!

Metastazující melanom: studie fáze III, DTIC vs. vakcína s autologními DCMetastatický melanom: situace po 6. červnem 2004


- Kombinovaná chemoimunoterapie (CVD, IL2, IFN alfa) není lepší než kombinovaná chemoterapie samotná
- Kombinovaná chemoterapie není lepší než DTIC v monoterapii
- Studie DTIC vs. BSC nikdy nebyla provedena !!!
- Vakcína s autologními DC je stejně efektivní jako DTIC a studie DC vs. BSC také nebyla provedena ?!

7. Kolorektální karcinom


Adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu: závěry pro praxi na základě ASCO 2004


Stádium III
- Perorální léky (UFT, Xeloda) jsou stejně účinné jako bolus FU/LV
- Xeloda je méně toxická
- Otázka implementace oxaliplatiny (André, NEJM 2004)
Stádium II
- Výsledky QUASAR přináší hraničně lepší výsledky, a proto nemůžou být podkladem pro nový standard léčby
- Není jisté zda léčit všechny pacienty II. stádia, proto musí být indikace provedena na individuálním základě u high risk mladších pacientů

8. Karcinom pankreatu


Pokročilý karcinom pankreatu: 3.6.2004


 1. Gemcitabin je zlatým standardem léčby
 2. Kombinace gemcitabinu s cisplatinou ve srovnání s monoterapií prodlužuje TTP, což se ale nepromítá do celkového přežití
 3. Kombinace s oxaliplatinou (GEMOX) prodlužuje TTP, očekáváme konečná data stran celkového přežití
 4. Ostatní kombinace nevykazují zlepšené výsledky
 5. Kombinace biologické léčby (inhibitory farnesyltransferázy) s chemoterapií nepřináší lepší výsledkyPokročilý karcinom pankreatu po 8.6.2004


 1. Kombinace s oxaliplatinou (GEMOX) prodlužuje TTP, které se nepromítá do celkového přežití
 2. Ostatní kombinace nevykazují zlepšené výsledky – MTA (Alimta ®), DX-8951f (Ensiv ®)
 3. Gemcitabin je nadále zlatým standardem


Plenární zasedáníTestikulární nádoryKarcinomu žaludku
Souhrn


 1. Karcinom prsu: léčebný standard se zásadně nemění, ale:
  • lze zvažovat dose dense léčbu, paklitaxel á 3 týdny a rutinní testování uPA/PAI

 2. Karcinom plic: adjuvantní chemoterapie je novým standardem pooperační léčby časných stádií
 3. Karcinom ledviny
  • Standard se nemění, slibné výsledky s novými léky ve studiích II. fáze

 4. Karcinom vaječníků: standard se nemění, konec tripletů, alespoň prozatím; nepotvrzený efekt konsolidace s HD CT a radiokonjugátem
 5. Karcinom plic: adjuvantní chemoterapie je novým standardem pooperační léčby časných stádií
 6. Karcinom prostaty: docetaxel/prednison se zřejmě stane novým standardem terapie u hormonálně refrakterních nemocných
 7. Maligní melanom: standard se nemění
 8. Karcinom tlustého střeva: v adjuvanci je Xeloda alternativou FUFA s menší toxicitou; IFL není v adjuvanci indikované
 9. Karcinom pankreatu: zpátky ke gemcitabinu
 10. Seminom: u stádia I je při KI RT alternativou 1 cyklus CBDCA na AUC 7

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2004