Paliativní péče o nemocné s bronchogenním karcinomem

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_12

Autoři: MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkých.

Cíle paliativní péče se změní v závislosti na stadiu onemocnění. V první fázi kompenzovaného onemocnění u nevyléčitelně nemocného se snažíme co nejdéle udržet stav kompenzace, co nejvyšší funkční zdatnosti a co nejdelší délky života. V případě progrese nemoci se cíl posouvá k udržení co nejvyšší kvality života. Konečnou fází je terminální fáze, kdy cílem je minimalizace dyskomfortu terminálně nemocného, neprodlužování procesu umírání, maximální respekt k jedinečnosti konce každého lidského života.

Obecnou paliativní péči by měli být schopni poskytnout všichni lékaři v rámci svého klinického oboru. Specializovaná péče je poskytována u nás zatím pouze v rozsahu péče na lůžku – hospice. Není u nás vytvořena síť multidisciplinárních paliativních ambulancí ani oddělení či stacionářů. Podpora myšlenky se děje často formou nadací (např. hospicové občasné hnutí Cesta domů). V naší společnosti neexistuje prozatím obecná vůle po diskusi na téma organizace paliativní péče, jejího financování a nutných legislativních změn, a to i přes apelace Rady Evropy na vlády svých členských států.

Domácí paliativní péče je určena pacientovi a jeho rodině tam, kde jsou tito informováni o zdravotním stavu a porozuměli jeho závažnosti a léčebným možnostech a kde je rodina ochotná se na takové péči podílet. Měla by být dostupná pacientovi i rodině 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Projekt TRN kliniky FN Plzeň, zaměřený na domácí paliativní péči, by chtěl alespoň dílem zaplnit prázdnotu, která v této oblasti zatím trvá.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007