Pemetrexed v léčbě maligního pleurálního mezoteliomu

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 011

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Pemetrexed je nový antifolát působící najednou na více enzymatických cílů („multitar-geted antifolate“), který inhibuje syntézu jak purinů, tak pyrimidinů a je účinný u řady solidních nádorů. Podávání pemetrexedu je pohodlné – aplikuje se v desetiminutové infuzi každých 21 dní. Léčba pemetrexedem se vyznačuje přijatelnou úrovní toxicity, a to zvláště tehdy, pokud je zároveň aplikována vitaminová suplementace kyselinou listovou a vitaminem Podávání vitaminové suplementace, jak ukazují výsledky klinických studií, neovlivňuje účinnost pemetrexedu. Kombinovaný režim pemetrexedu s cisplatinou převyšuje ve studii fáze III léčbu samotnou cisplatinou s ohledem na benefit přežití u pacientů s pokročilým maligním mezoteliomem. Kombinace pemetrexedu s cisplatinou signifikantně zlepšila přežití ve srovnání s cisplatinou (OS): 12,1 vs. 9,3 měsíce (13,3 vs. 10,0 u pacientů suplementovaných vitaminy) a dále došlo k signifikantnímu prodloužení času do progrese onemocnění (TTP): 5,7 vs. 3,9 měsíce (6,1 vs. 3,9 u suplementovaných) a významnému zvýšení četnosti objektivních léčebných odpovědí nádoru na léčbu (RR): 41 vs. 17 %. Kombinace pemetrexedu s cisplatinou způsobuje dále zlepšení vitální kapacity plic a subjektivních indikátorů kvality života (QoL): bolesti a dušnosti, kašle, únavy, nechutenství a celkového výkonnostního stavu. Pemetrexed je dnes jediným registrovaným léčivem pro léčbu mezoteliomu. Pemetrexed nadto demonstroval svoji účinnost v monoterapii u pokročilého NSCLC, a to jak v léčbě první, tak druhé linie. V randomizované komparativní studii fáze III bylo prokázáno, že pemetrexed je stejně tak účinný jako docetaxel v léčbě druhé linie u NSCLC v parametrech celkového přežití, stabilizace onemocnění, času do progrese a četnosti objektivních odpovědí nádoru. Léčba pemetrexedem však byla provázena nižší toxici-tou než terapie docetaxelem při aplikace každých 21 dní. Způsobovala statisticky významně méně neutropenií (5,3 vs. 40,2 %), febrilních neutropenií (1,9 vs. 12,7 %) a méně infekčních komplikací spojených s léčbou (0 vs. 3 %). Pemetrexed dále zapříčinil 3x méně hospitalizací pro komplikace spojené s léčbou a významně méně hospitalizací pro febrilní neutropenii (1,5 vs. 46,4 %) a také vyvolal statisticky významně méně častou nutnost použití růstových faktorů pro pokles neutrofilních granulocytů (2,6vs.19,2%) ve srovnání s docetaxelem. Na základě svého profilu toxicity může pemetrexed obhájit svoji pozici jako přípravek preferovaný v léčbě druhé linie u NSCLC. 16 B12.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005