PET a PET/CT v diagnostice gynekologických malignit

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 19

Autoři: MUDr. Monika Jarůšková

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

  • PET = pozitronová emisní tomografie
  • Radiofarmakon – FDG = fluorodeoxyglukóza (18F) – v závislosti na intenzitě glukózového metabolismu vstupuje do buněk, kde je fosforylována, a kde se hromadí
  • Hypermetabolismus glukózy vyjádřen u nádorových buněk (intenzita koreluje s buněčnou dediferenciací), u zánětu
  • Euglykémie – podmínka kvalitního zobrazení a dobrého kontrastu patol. lézí vůči tkáňovému pozadí. Před vyšetřením nutno dodržet min. 6 hodin lačnění

Indikace k vyšetření u CA ovaria
Recidiva
- lokální
- systémová
FDG PET vhodná při zvyšování hodnot tu markerů (CA 125) a negativním či nejasném nálezu při užití běžných zobrazovacích metod

  • Senzitivita i specificita PET v dg recidivy karcinomu ovaria = 90%
  • Senzitivita PET v dg karcinomatózy peritonea = 72 % (nelze detekovat mikrometastatické postižení)
  • Falešně pozitivní nálezy – endometrióza, corpus luteinní cysta
Indikace k vyšetření u CA děložního hrdla
- rozsah onemocnění (kriteriem u N stagingu pomocí CT či MRI je velikost lymfat. uzliny > 1 cm, PET prokáže postižení i u uzlin menší velikosti – od 0,5 cm)

- recidiva (lokální, systémová) – při sporném morfol. nálezu, elevace tumor-markerů při negativním nálezu pomocí konvenčních dg metod

- zatím málo literárních údajů
- naše dobrá zkušenost u systémové recidivy


Indikace k vyšetření u CA mammy
-Detekce primárního ložiska ???
-Rozsah onemocnění (zvláště vzdálených meta)
-Sledování efektu léčby
-Recidiva onemocnění

- Ca mammy vykazuje hypermetabolismus glukózy (variabilně vyjádřený, závislost velikosti tumoru – optimálně 2 cm, hranice detekční schopnosti = léze od 0,5 cm - a jeho histol. gradingu) - hypermetabolismus vyjádřen u Ca s estrogenními receptory i u Ca bez E-receptorů
- Postoperační morfologické změny – pomocí zobrazovacích metod obtížně odlišitelné maligní a benigní změny

Detekce primárního nádoru
FDG PET nevhodná jako screenigová metoda / nemožnost odlišení malých lézí – menších jak 5mm, variabilní intenzita metabolismu glukózy X vhodná v prim. dg. u silikonových implantátů, u denzní žlázy

FDG PET vhodná u známé primární léze
-k odlišení multifokálního postižení senzitivita nižší než MRI, vyšší specificita
-k odlišení bilaterálního postižení
-k upřesnění N a M stagingu

Rozsah onemocnění

FDG PET nevhodná pro posouzení regionálních metastáz
tj. postižení axilárních LU
FDG PET vhodná k posouzení metastáz do intramamárních
a parasternálních LU

FDG PET vhodná k posouzení vzdálených metastáz
X ne metastázy do CNS – MRI

FDG PET neodliší mikrometastásyRecidiva onemocnění, sledování efektu léčby
- Lokální
- Systémová

FDG PET je považován za vhodnou metodu pro včasnou diagnostiku recidivy karcinomu prsu. Při dynamicky rostoucích nádorových markerech je FDG PET často pozitivní i při negativních nálezech konvenčních zobrazovacích metod.
Při diagnostikované recidivě je FDG PET vhodnou metodou k restagingu – výhoda celotělového zobrazení

Diagnostika kostních metastáz
- PET vykazuje vyšší senzitivitu pro lytické léze
- Scintigrafie skeletu pomocí Tc-MDP vykazuje vyšší senzitivitu pro plastické léze
- PERSPEKTIVA – 18F PET vyšetření skeletu (vysoká citlivost pro oba typy lézí)

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004