PIWIL proteiny, piR-651 a jejich spojení s klinickopatologickými rysy RCC

Konference: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p14

Autoři: Mgr. Robert Iliev; MUDr. Michal Staník; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU; prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Introduction

PiRNA jsou nově objevená třída krátkých nekódujících RNA, které interagují s PIWI proteiny. Lidské PIWI proteiny zahrnují PIWIL1, PIWIL2, PIWIL3 a PIWIL4. PiRNA jsou krátké jednořetězcové RNA dlouhé 26-31 nukleotidů. Jsou zapojeny do umlčování transponovatelných elementů a předpokládá se, že se účastní sekvenčně specifických úprav chromatinu. Pro naši pilotní studii jsme si vybrali kromě PIWIL proteinů i piR-651, jejíž deregulace byla zjištěná u nádoru prsu a žaludku.

Materials/methods

V naší studii jsme použili nádorovou a přilehlou nenádorovou tkáň od 56 pacientů s karcinomem ledvin (RCC). Z tkáně byla izolována celkové RNA a pomocí RT-qPCR byla zkoumána exprese Piwi genů a piR-651. Pro analýzu cirkulující piR-651 v krevním séru bylo použito 75 vzorků od pacientů s RCC a 75 vzorků od zdravých dárců.

Results and conclusions

Zjistili jsme významné snížení hladin exprese PIWIL1 (p < 0,0001) a piR- 651 (p =0,0001) v nádorové tkáni ve srovnání s párovými vzorky nenádorového parenchymu. Hladiny exprese PIWIL2, PIWIL3 a PIWIL4 nebyly významně deregulovány v nádorové tkáni. Prokázali jsme však současně významnou korelaci se stagem a gradem u RCC, a to nejen u PIWIL1 (p = 0,0228, p = 0,1099), ale také u PIWIL2 (p = 0,0015, p = 0,0073) a PIWIL4 (p = 0,0028, p = 0,0001). Zjistili jsme také korelaci mezi vyššími hladinami proteinů PIWIL1, PIWIL2 a PIWIL4 a celkovým přežitím ( p < 0,05). Pozorovali jsme také výrazně sníženou hladinu piR- 651 ve vzorcích séra pacientů s RCC ve srovnání se zdravými dárci, a proto jsme pomocí ROC analýzy byli schopni rozlišit krevním sérum pacientů s RCC od kontrolních subjektů se senzitivitou 77,33% a specificitou z 72,37%. Hladiny exprese sérové piR-651 však nebyly u RCC v korelaci se stagem ani gradem. V naší studii jsme potvrdili roli PIWIL proteinů v patogenezi RCC a zjistili korelaci jejich hladin s celkovým přežitím. Současně jsme také analýzou sérové piR-651 získali velmi nadějný biomarker, který by mohl sloužit po dalším ověření v diagnostice jako marker RCC. Po detailním objasnění jeho role v patogenezi RCC by případně mohl sloužit jako další terapeutický cíl.

 

Tato studie byla podpořena granty IGA MZČR NT13547, NT/13514, a MZ ČR – RVO (MO., 00209805).

 

 

Datum přednesení příspěvku: 2. 12. 2015