Postavení gemcitabinu v léčbě NSCLC

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 006

Autoři: doc. MUDr. Irena Špásová (1952-), CSc.

V léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) jsme v posledních přibližně deseti letech zaznamenali výrazný posun v obecně přijímaných doporučeních. V roce 1993 Souquet et al. publikoval výsledky metaanalýzy 7 studií shrnující data 700 nemocných [Souquet]. Ve studiích byly použity režimy s cyklofosfamidem, cisplatinou, BCNU a metotrexatem. Byla prokázána redukce rizika úmrtí o 27 % u nemocných s inoperabilním NSCLC léčených polychemoterapií. Na základě těchto výsledků začala být chemoterapie zařazována do plánu léčby nemocných s pokročilým NSCLC.
Další metaanalýza výsledků chemoterapie v léčbě NSCLC byla uveřejněna v roce 1995 [NSCLC collaborative group]. Část práce porovnávající nejlepší podpůrnou léčbu (BSC) oproti BSC v kombinaci s chemoterapií u nemocných s inoperabilním NSCLC zahrnovala data 11 studií a 1 190 nemocných. Ve dvou studiích byly použity alkylační látky, v jedné studii etoposid jako monoterapie, zbývajících osm studií používalo platinové režimy v kombinaci s vinka alkaloidy nebo etoposidem. U režimů s platinou byla zjištěna redukce rizika úmrtí o 27 % a zlepšení jednoletého přežívání o 10 % ve prospěch chemoterapie oproti BSC. Při hodnocení studií používajících alkylační látky bylo naopak zjištěno zvýšené riziko úmrtí po aplikaci chemoterapie oproti BSC. Chemoterapie založená na platině tedy prokázala významně lepší výsledky oproti BSC. Na základě těchto výsledků se chemoterapie založená na platině stala standardem léčby IIIb a IV stádia NSCLC. V literatuře však stále pociťujeme absenci definitivních vyjádření o efektivitě jednotlivých chemoterapeutických režimů,a to zejména v kontextu úlohy cytostatik třetí generace.
Na 10. světové konferenci o plicní rakovině ve Vancouveru v září 2003 byly prezentovány výsledky poslední metaanalýzy, zahrnující data výrazně většího počtu nemocných (4 500 pacientů), provedené obdobnými standardními metodami a v podstatě stejným týmem odborníků jako v roce 1995 [LeChevalier]. Metaanalýza hodnotila přežívání nemocných s pokročilým NSCLC léčených kombinacemi gemcitabin-platina v porovnámí s jinými platinovými kombinacemi, tvořícími dohromady druhou komparativní skupinu. Autoři se zaměřili na vyhodnocení dvou parametrů: doby přežití a doby do progrese onemocnění. Kombinace Gemzar-platina prokázala významné prodloužení celkového přežívání a přežívání bez progrese proti jiným platinovým režimům. Tato data potvrdila klinickou účinnost gemcitabinu v první linii léčby pokročilého NSCLC.
Tak jako výsledky prvních dvou metaanalýz z roku 1993 a 1995 určily způsob standardní léčby pokročilého NSCLC a o jejich výsledcích již dnes nikdo nepochybuje, měly by i výsledky této nejnovější metaanalýzy přejít do širšího povědomí odborníků. Gemcitabin v kombinaci s platinovými deriváty by se měl stát novým standardem léčby pokročilého a metastazujícího NSCLC.

Literatura
  1. LeChevalier T, Brown A, Natale R, et al. Gemcitabine in the treatment of non-small cell lung cancer: a meta-analysis of survival and progression free survival data. Lung Cancer 2003; 41(Suppl 2): AO-239.
  2. NSCLC collaborative group. Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using upda-ted data on individual patients from 52 randomised clinical trials. British Medical Journal 1995, 311, 899–909.
  3. Souquet et al. Polychemotherapy in advanced non small cell lung cancer. Lancet 1993; 342:19–21.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005