Predstavuje maintenance terapia prielom v liečbe NSCLC?

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_08

Autoři: P. Beržinec

Počas roku 2009 boli publikované výsledky troch kľúčových štúdií, zameraných na význam maintenance terapie, resp. udržiavacej liečby pri pokročilom – metastatickom NSCLC. Po docielení odpovede alebo stabilizácii ochorenia po 4 cykloch štandardnej chemoterapie SATURN porovnal erlotinib oproti placebu, ATLAS (po chemoterapii s bevacizumabom) maintenance bevacizumab + erlotinib verzus bevacizumab + placebo, JMEN pemetrexed oproti placebu. Základné výsledky sú v Tab.1 (1, 2, 3).

Všetky tri štúdie splnili svoje hlavné ciele a znamenajú významný pokrok v liečbe NSCLC.
Celkové prežitie docielené v JMEN v skupine s pemetrexedom pri neskvamocelulárnom NSCLC (medián 15,5 mes), resp. pri adenokarcinóme (medián 16,8 mes) je bezprecedentné a etabluje udržiavaciu liečbu ako prelomový postup pri NSCLC. Veľká časť pacientov (podľa študijných kritérií už a priori z vybranej populácie) však nebola schopná po 4 cykloch randomizácie (Tab.1). Ďalšia časť progredovala pomerne rýchlo aj pri udržiavacej liečbe. Bez progresie ochorenia bolo po 6 mesiacoch maintenance v štúdii SATURN asi 30 % a v štúdii ATLAS asi 40 % pacientov (v kontrolnom ramene SATURN: 17 %, ATLAS: 28 %). V JMEN bolo pri maintenance terapii pemetrexedom po 6 cykloch bez progresie 48 % a po 10 cykloch 23 % pacientov (tu v kontrolnom ramene 9 %). Tento pohľad naznačuje, že docielené pokroky sa zatiaľ plne dotýkajú iba relatívne malej časti pacientov s pokročilým NSCLC. Zároveň tiež naznačuje skutočnosť, že zavedenie udržiavacej liečby do bežnej praxe nebude znamenať zásadné finančné problémy pre poisťovací systém. Hlavne je však znovu naznačená potreba prediktívnych biomarkerov vhodných pre klinickú prax.

Literatúra:

  1. Belani, C. P., Brodowicz, T., Ciuleanu, T., et al. Maintenance pemetrexed (Pem) plus best supportive care (BSC) versus placebo (Plac) plus BSC: A randomized phase III study in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol 27:18s, 2009 (suppl; abstr CRA8000)
  2. Cappuzzo, F., Ciuleanu, T., Stelmakh, L., et al. SATURN: A double-blind, randomized, phase III study of maintenance erlotinib versus placebo following nonprogression with first-line platinum-based chemotherapy in patients with advanced NSCLC. J Clin Oncol 27:15s, 2009 (suppl; abstr 8001)
  3. Miller, V. A., O‘Connor, P., Soh, C., et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase IIIb trial (ATLAS) comparing bevacizumab (B) therapy with or without erlotinib (E) after completion of chemotherapy with B for first-line treatment of locally advanced, recurrent, or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol 27:18s, 2009 (suppl; abstr LBA8002)

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009