Principy stagingu a hodnocení léčebné odpovědi u non-hodgkinských lymfomů

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Diagnostika a léčba maligních lymfomů

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Ingrid Vášová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.

Staging lymfomů

Vstupní vyšetření používaná k diagnostice a určení rozsahu onemocnění:

Stanovení diagnozy:

 • Vždy na podkladě histologického vyšetření uzliny či tkáně. K upřesnění diagnózy je kromě rutinního morfologického vyšetření je nutná imunohistochemická a molekulárně genetická diagnostika.

 • zařazení do aktuálně používaného klasifikačního systému (WHO 2001)

 • odečtení histologie dvěma nezávislými patology


Soubor základních vyšetření:

 • Anamnéza se zaměřením na „B“ symptomy (noční poty, teploty neinfekčního původu >38°C, váhový úbytek >10% tělesné hmotnosti za posledních 6 měsíců).

 • Základní somatické vyšetření: uvádíme vždy celkový stav (WHO nebo Karnofski index). Podrobně vyšetření periferních lymfatických uzlin se zaznamenáním jejich rozměrů. Velikost jater a sleziny. Výška a hmotnost.

 • Laboratorní vyšetření:
  • sedimentace erytrocytů

  • krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů,
   o základní biochemické vyšetření: urea, kreatinin, kyselina močová, minerály, glykémie, bilirubin, ALT, AST, GMT, LDH, ALP, celková bílkovina, albumin.

  • imunoelektorforéza bílkovin séra, kvantitativní stanovení hladiny imunoglobulinů

  • beta-2-mikroglobulin

  • serologické vyšetření: anti HAV, anti HCV, HBsAg, anti HIV 1,2 se souhlasem nemocného

 • vyšetření kostní dřeně: trepanobiopsie s odběrem materiálu na cytologické i histologické vyšetření

 • zobrazovací metody obligatorní: RTG hrudníku, CT mediastina, břicha a pánve, sono krku a nadklíčků není-li provedeno CT této oblasti.


Fakultativní vyšetření prováděná v indikovaných případech u části nemocných

 • pozitronová emisní tomografie (PET nebo PET/CT) - vhodná zejména u DLBCL a Hodgkinova lymfomu

 • imunofenotypizace kostní dřeně a periferní krve

 • ORL vyšetření

 • scintigrafie skeletu: u podezření na postižení skeletu

 • vyšetření trávicího traktu (gastrofibroskopie, enteroklýza, kolonoskopie): při postižení Waldayerova okruhu, vhodné u mantle cell lymfomu. U lymfomů žaludku vyšetření Helicobacter pylori a endoskopický ultrazvuk

 • diagnostická laparotomie pouze není-li jiná možnost získání diagnostického materiálu

 • vyšetření mozkomíšního moku: u lymfoblastického a Burkittova lymfomu jakéhokoli rozsahu, u difuzního velkobuněčného lymfomu s IPIaa 2,3 a při extranodálním postižení kostní dřeně, paranasálních dutin, očnic, varlat, u lymfomů CNS a vždy při klinickém podezření na postižení CNS (neurologická symptomatologie). Při podezření na infiltraci CNS neurologické vyšetření a CT nebo MRI.

 • UZ varlat

 • Histologická verifikace postižení při nejasném nálezu na zobrazovacích vyšetřeních, pokud výsledek ovlivní léčebnou strategii.


Vyšetření k posouzení toxicity léčby

 • echokardiografie (při léčbě antracykliny)

 • vyšetření plicních funkcí (spirometrie s difúzní kapacitou plic) - před vysokodávkovanou chemoterapií

 • vyšetření funkcí štítné žlázy (TSH, fT4)


Na základě výše uvedených vstuoních vyšetření je nemocný klasifikován do klinického stadia: Ann-Arbor klasifikace

Stádium I: postižení 1 oblasti lymfatických uzlin nebo 1 extralymfatického orgánu (IE)

Stádium II: postižení 2 nebo více skupin lymfatických uzlin na téže straně bránice nebo lokalizované postižení 1 extralymfatického orgánu (IIE) včetně postižení 1 nebo více skupin lymfatických uzlin na téže straně bránice

Stádium III: postižení lymfatických uzlin nebo orgánů na obou stranách bránice, které může být provázeno lokalizovaným postižením 1 extralymfatického orgánu nebo tkáně (IIIE) nebo sleziny (IIIS) nebo
obojího (IIISE)

Stádium IV: difúzní nebo diseminované postižení 1 nebo více extralymfatických orgánů či tkání s nebo bez současného postižení lymfatických uzlin.


Lymfatické orgány dle definice z Ann Arbor: lymfatické uzliny, slezina, thymus, Waldayerův mízní okruh, appendix, Peyerovy plaky.


Systémové příznaky:
A – nepřítomny

B - přítomnost alespoň 1 z příznaků - horečka neinfekčního původu >38°C, intenzivní noční poty, váhový úbytek >10% tělesné hmotnosti za posledních 6 měsíců.


Hodnocení léčebné odpovědi (dle revidovaných „Chesonových“ kriterií JCO 2007, původní publikace JCO 1999)

 • léčebná odpověď je hodnocena většinou v průběhu léčby a vždy na konci.

 • pacienti by měli být hodnoceni při hodnocení léčebné odpovědi stejnými diagnostickými metodami jako
  v úvodu onemocnění

 • musí být hodnocena všechna místa původního postižení

 • PET scan není povinné vyšetření, ale v určitých indikacích je jeho použití velmi doporučováno. Především
  v hodnocení léčebné odpovědi u DLBCL a Hodgkinova lymfomu. Pokud není provedeno PET vyšetření, kriteria
  léčebné odpovědi jsou postavena na CT případně MR vyšetření.


Z publikované revize kriterií hodnocené léčebné odpovědi vyplývá jednak zařazení PET vyšetření do diagnostiky a hodnocní odpovědi a jednak upřesnění jednotlivých typů léčebné odpovědi. Zcela byla eliminována kategorie Cru (nepotrvzená kompletní odpověd)


Doporučení pro použití PET nebo PET/CT

 1. Před léčbou u pravidleně FDG avidních a potenciálně kurabilních lymfomů (Hodgkinův lymfom a DLBCL).
 2. Časný PET restaging po 1-4 cyklech chemoterapie pouze v rámci klinických studií hodnotících přínos PET
  v tomto kontextu.
 3. Pravidleně by měla být indikována k hodnocení léčebné odpovědi po ukončení léčby u Hodgkinova lymfomu a DLBCL. Vhodná i u ostatních lymfomů se vstupně pozitivním PET scanem.
 4. Jiné indikace nejsou doporučeny.


Přehledně jsou zobrazena kriteria hodnocení léčebné odpovědi v tabulce.Literatura:

 1. Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, Shipp M et al: Report od an International workshop to standardize response criteria for non-Hodgkin’s lymphomas: Journal of Cinical Oncology, Vol 17, No 7 (April), 1999: pp 1244-1253
 2. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME, Gascoyne RD et all. Revised response criteria for malignant lymphoma
  Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 5 (February 10), 2007: pp. 579-586.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007