Problematika a možnosti hodnocení odpovědi na biologickou terapii renálního karcinomu z pohledu onkologa

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 039p

Autoři: MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Vladimíra Stáhalová; MUDr. Martin Mašek; MUDr., Bc. Martin Horák; MUDr. Alena Štukavcová

ÚVOD

Se vstupem cílené biologické terapie do léčby renálního karcinomu (RCC) vyvstala i řada otázek ohledně objektivního hodnocení odpovědi na léčbu. Cílená biologická terapie je dnes považována za účinnější než dosud dostupná terapie, ale i při jejím užívání dochází ke vzniku mnoha nežádoucích účinků, které mohou být pro pacienta velmi závažné (hypertenze, hypofunkce štítné žlázy, kožní reakce, průjem, únava a další). V neposlední řadě je tato terapie značně nákladná. Proto k hodnocení odpovědi na léčbu je nezbytný jak výběr nejvhodnější diagnostické metody, tak spolupráce onkologa s rentgenologem.

HODNOCENÍ ODPOVĚDI NA LÉČBU

1.Metrické systémy - RECIST či WHO kritéria

Oba systémy hodnotí tzv. měřitelné a neměřitelné léze. Z měřitelných lézí jsou rentgenologem vybrány cílené léze, které slouží ke sledování. Ostatní měřitelné a všechny neměřitelné léze jsou označeny jako necílené léze. Ve FN Bulovka jsou častěji využívána RECIST kritéria: u měřitelných lézí se jedná o kompletní remisi (complete response, CR) tehdy, není-li na diagnostických metodách zjevný žádný nádor, o parciální odpověď (partial response, PR) tehdy zmenší-li se masa nádoru od výchozího stavu minimálně o 30% a progrese choroby (progresive disease, PD) když se masa tumoru zvětší minimálně o 20%, v tomto případě však měřeno od nadiru. O stabilizaci onemocnění (stable disease, SD) hovoříme v případě, že se masa nádoru nezmenší o 30%, ale nedojde ani k jejímu zvětšení o více než 20%.

K hodnocení pomocí RECIST kritérií jsou nejčastěji využívány - počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI). Tyto metody umožňují objektivizaci vyšetření a vyšetření druhým rentgenologem (tzv. druhé čtení). Ultrazvuk (UZ) je využitelný s výhradami, neboť možnost druhého čtení je velmi omezena.

I když FDA v klinických studiích II. fáze s biologickou terapií u RCC použití RECIST kritérií vyžaduje, otázkou zůstává, zda jsou RECIST (WHO) kritéria u hodnocení odpovědi na biologickou léčbu použitelná bez výhrad, neboť neříkají nic o viabilitě či neviabilitě léze.

2.Hodnocení viability a neviability léze

Nové diagnostické metody se snaží viabilitu a neviabilitu léze hodnotit. Nekrózu v tumoru je možné posoudit event. i pomocí kontrastního CT vyšetření či MRI.

Vyšší senzitivitu v hodnocení viabilních a neviabilních lézí vykazují perfuzní metody, tj. perfuzní CT či MRI vyšetření.

PŘÍKLAD POUŽITÍ PERFUZNÍHO CT

U 55letého pacienta s lokální recidivou RCC po nefrectomii a s mnohočetnými metastázami do plic, bylo k hodnocení odpovědi na léčbu plicních metastáz zvoleno CT s kontrastní látkou a k hodnocení odpovědi na léčbu lokální recidivy je používáno jak kontrastní CT, tak CT perfuzní - viz obrázek 1 (před zahájením terapie) a obr. 2 (po 3 měsících). Odpověď byla hodnocena jako SD.


ZÁVĚR:

I při zdokonalování diagnostických metod nejsme schopni zatím s dostatečnou jistotou posoudit viabilitu léze, přesto dobrý výběr metody u daného pacienta s biologickou terapií RCC a dobrá spolupráce s rentgenologem onkologovi výrazně usnadňuje rozhodovací proces.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008