Profil přípravku pemetrexed

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 009

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Pemetrexed disodný (Alimta, Eli Lilly) patří mezi cytostatika – inhibitory thymidylát syntetázy. V současnosti je registrován pro léčení maligního mesoteliomu, byla prokázána i jeho velmi dobrá účinnosti v I. i II. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Je prokázána i jeho účinnost u karcinomů mléčné žlázy, slinivky břišní, děložního hrdla, u karcinomů kolorektální oblasti a karcinomů hlavy a krku.
V přednášce jsou uvedeny mechanismy jeho působení na nádorovou buňku, cesty folátového metabolismu a místa působení pemetrexedu v buňce.
Nádorové buňky se zvýšenou expresí thyndylátsyntetázy jsou rezistentní vůči působení většiny dosavadních antifolátů, ne však vůči pemetrexedu.
V přednášce je zdůrazněna nutnost suplementace nemocného kyselinou listovou a cyanokobalaninem (vitamin v průběhu léčby pemetrexedem jakožto prevence závažných nežádoucích účinků. 14 B12)

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005