PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O ZDRAVOTNÍKY V ONKOLOGII: SOUČASNÁ TEORIE A PRAXE V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 037

Autoři: PhDr. Mgr. Miroslav Světlák, Ph.D.; PhDr. Adam Suchý

1Dětská nemocnice, FN Brno

2Ordinace klinické psychologie, Prostějov

Zdravotníci obecně a zejména onkologové představují skupinu osob z řad pomáhajících profesí, která vzhledem k nárokům svého povolání vyžaduje speciální psychologickou péči. Výzkumy posledních let přinášejí jednoznačné doklady o tom, že absence pravidelné psychologické péče o zdravotníky má prokazatelný vliv na vyšší nemocnost zaměstnanců (psychická i somatická onemocnění), jejich nižší životní spokojenost, vyšší fluktuaci pracovníků všech odborností a sníženou kvalitu poskytované zdravotnické péče. Přesto však speciální psychologická péče o zdravotníky chybí a jejich pregraduální a postgraduální vzdělávání v oblasti psychologie, komunikace a osobnostního seberozvoje se zdá být vzhledem k požadavkům běžné praxe nedostatečné. Jako jedna z možností psychologické péče o lékaře a sestry se nabízejí pravidelná skupinová setkání. Ta mohou být příležitostí vidět věci s odstupem, uvažovat o nich, pustit se do hledání dalších možností, najít v situaci poučení, které s sebou nová situace přináší, získat podporu nebo zpětnou vazbu od ostatních kolegů a vyvarovat se obviňování druhých (pacientů, kolegů, organizace a velmi často také sebe). Skupinové setkání představuje také klíčovou součást péče o sebe a z dlouhodobého hlediska je důležitým preventivním faktorem pocitů vyčerpání, jež často vedou i k medicínským pochybením. Stávající článek si klade za cíl popsat základní teoretická východiska skupinových setkání zdravotníků a současnou praxi v našich podmínkách.

e-mail: svetlak@email.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012