RECIDIVY ONEMOCNĚNÍ U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU PO PRS ŠETŘÍCÍCH ZÁKROCÍCH LÉČENÝCH NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE FN OLOMOUC V LETECH 2004 - 2008

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 53p

Autoři: MUDr. Ivan Švach, Ph.D.; MUDr. Nora Zlámalová; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Prs šetřící zákroky patří mezi standardní operační postupy u časného karcinomu prsu. Vzhledem ke zvyšující se účasti žen na mammografickém skríningu stoupá počet indikací těchto zákroků. Dle publikovaných klinických studií jsou výsledky léčby u časného karcinomu prsu srovnatelné s výsledky po radikálních mastektomiích.

Cílem práce je zhodnocení výskytu lokoregionálních recidiv a výskytu vzdálených metastáz u nemocných operovaných v letech 2004-2008 na I. chirurgické klinice FN v Olomouci.

Výsledky:

V uvedeném období bylo provedeno celkem 651 prs šetřících zákroků, z toho v roce 2004 bylo provedeno 79, v roce 2005 110, v roce 2006 121, v roce 2007 155 a v roce 2008 186 prs šetřících zákroků. Při minulém hodnocení souboru, které proběhlo v únoru 2012 s minimální dobou sledování 38 měsíců, byl výskyt lokoregionálních recidiv méně než 2 % a výskyt vzdálených metastáz méně než 3%. V současné době provádíme aktualizaci databáze tak, že minimální doba sledování od operačního zákroku je 53 měsíců. Aktualizovaná data budou prezentována na konferenci. Standardní součástí pooperační léčby byla adjuvantní radioterapie. Adjuvantní systémová léčba se řídila doporučeními ČOS.

Závěr:

Hodnocení dlouhodobých výsledků léčby u neselektovaných skupin pacientů je důležitou součástí klinické praxe. Výskyt lokoregionálních recidiv stejně jako výskyt vzdálených metastáz v našem souboru je srovnatelný s publikovanými daty. Výsledky potvrzují bezpečnost prs šetřících zákroků v běžné klinické praxi.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013