Role indukční chemoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Chemoterapie; Nádory hlavy a krku

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 18

Autoři: MUDr. Radka Obermannová

   Nádory hlavy a krku patří svojí incidencí do první desítky maligních chorob. Okolo 2/3 nádorů je zachyceno v pokročilém III. a IV. stádiu a jejich prognóza je špatná. V současné době je léčebným standardem neresekabilních lokálně pokročilých nádorů konkomitantní chemoradioterapie. Kombinovaná léčba nejen zlepšuje průběh onemocnění, ale znamená i prodloužení celkového přežití. Přesto se ukazuje, že by určitá skupina pacientů mohla profitovat z indukční chemoterapie.

   Dle studií f. III vede použití indukční terapie k prodloužení přežití a umožnuje orgán zachovávající operace (nádory laryngu a hypofaryngu). Dosud bylo publikováno několik klinických studií hodnotící význam indukční chemoterapie. Základním referenčním režimem byl historicky režim PF(cisplatina, fluorouracil). Dvě studie f. III následně potvrdily signifikantní benefit indukční chemoterapie s docetaxelem. Studie TAX 323 a TAX 324, obě hodnotily význam tripletu stávajícího režimu (PF)s taxanem. Studie se mírně lišily designem a dávkováním (TAX 323 měla v trojkombinaci redukci dávky 5-FU na 750mg/m2/den a cispatiny 75mg/m2, zatímco TAX 324 měla zachováno dávkování analogicky PF režimu - 5-FU 1000mg/m2 a cisplatina v dávce 100mg/m2, v obou docetaxel 75mg/m2). Zatímco v TAX 323 byla použita sekvence pouze s radioterapií, v druhé studii následovala léčba konkomitantní chemoradioterapií s karboplatinou AUC 1.5. V rameni s docetaxelem byla zachycena vyšší incidence neutropenie, ostatní nežádoucí účinky byly ve studii TAX 323 vyjádřeny více v referenčním PF režimu. V obou studiích byla podávána profylakticky antibiotika a ani v jedné nebyla zaznamenána vyšší incidence smrti na podkladě toxicity. Studie prokázaly nejen redukci rizika smrti ve srovnání s režimem PF, ale i delší PFS a OS. Toto etablovalo režim TPF jako nový terapeutický standard indukční chemoterapie.

   Třetí klinicky významná studie je studie Jensena et al, která mimo jiné hodnotila přínos radioimunoterapie s cetuximabem aplikované po indukci s TPF. Subanalýza prokázala, že ačkoliv byly ve skupině s radioterapií pacienti vyššího věku a častějších komorbidit, byl efekt konkomitantní bioradioterapie srovnatelný s chemoradioterapií. Tyto výsledky je třeba interpretovat opatrně pro malé číslo zařazených pacientů.

   Koho a kdy léčit standardní chemoradioterapií a koho indukčním režimem? A když indukcí, tak kterým režimem?

   Pohled na současná světová guidelines hodnotí indukci jako kontraverzní (NCCN a ESMO).
Indukční chemoterapie není terapeutickým standardem, vhodná může být u potenciálně resekabilních nádorů laryngu a hypofaryngu, u nichž se lze použitím této léčebné modality vyhnout mutilujícímu výkonu a dále u skupiny přísně vybraných pacientů (dle studií indukci s následnou konkomitancí dokončilo pouze okolo 50 % pacientů). V případě volby indukční chemoterapie pak jednoznačně vítězí režim TPF .

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012