Růstové faktory v pneumoonkologii – jejich pozice, použití a zkušenosti

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_09

Autoři: MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.; MUDr. Dana Jančaříková; J. Důrová

Leukopenie 4. st., spojená s horečkou, tzv. febrilní neutropenie (FN), je stavem s vysokou mortalitou. Růstové faktory G-CSF (Neupogen-filgrastim, Neulasta-pegfilgrastim) jsou indikované zejména v profylaktickém podání. Primární profylaxe závisí na typu a dávce chemoterapie vzhledem k riziku vzniku febrilní neutropenie. Je doporučena tehdy, je-li riziko vyšší 20 %. Je-li mezi 10–20 %, měly by být u každého pacienta před každým cyklem chemoterapie zváženy další faktory: věk > 65 let, pokročilé onemocnění, předchozí epizoda FN, profylaxe antibiotiky atp. Primární profylaxe by měla být indikována zejména tam, kde jde o dose-dense and dose-intense režimy CHT a kurativní léčbu, u které by redukce dávkové intenzity mohla ohrozit léčebný efekt. Sekundární profylaxe pomocí G-CSF je doporučována po první epizodě FN (ASCO, NCCN, EORTC). Co se týče léčebného použití, EORTC a ASCO nedoporučují rutinní užívání G-CSF v léčbě nekomplikované FN. Užití G-CSF však lze zvážit u pacientů, kterým hrozí vysoké riziko infekčních komplikací a zhoršení prognózy. Doporučuje se užití skórovacích škál k rozpoznání pacientů s vysokým rizikem infekčních komplikací.

Anémie se objeví u více než 50 % pacientů s rakovinou. Léčba anémie, kterou vyvolala chemoterapie (CIA*), zahrnuje sledování bez léčby, transfuzi červených krvinek nebo terapii s použitím proteinů stimulujících erytropoézu (ESP) – darbepoetin, epoetin. Podle EORTC guidelines je doporučeno anémii způsobenou rakovinou nebo terapií léčit podle aktuální hladiny Hb a klinických symptomů. U symptomatického pacienta s Hb 9–11 g/dl by měla být zahájena léčba pomocí ESP. U nemocných se stejnou hladinou, asymptomatických, byla mělo být použití ESP zváženo podle individuálních faktorů. Je doporu čeno léčit do dosažení hladiny Hb kolem 12 g/dl. Při Hb pod 9 g/dl je třeba zvážit potřebu transfuze a léčbu ESP podle individuálních faktorů. Jestliže dosáhneme u nemocného cílových hladin Hb, je nutné léčbu individualizovat s tím, aby se při minimální léčbě tyto hladiny udržely.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009