Sérový S-100B protein u maligního melanomu ve vztahu k PET

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P022

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; Iva Votavová; Mgr. Jaromíra Mojžíšová; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; MUDr. Karol Bolčák

Úvod

S-100 je dimerický protein (m.h. 10,5 kDa), který patří do rodiny proteinů vážících vápník (bylo identifikováno více než 20 příslušníků rodiny S-100). S-100A1 a S-100B jsou exprimovány buňkami CNS, zvláště astrogliálními buňkami, ale také melanomy. Funkční protein, který je tvořen z heterodimeru nebo homodimeru jednotek alfa 1 nebo beta, se podílí na řadě intracelulárních a extracelulárních mechanismů(1).Účastní se na transdukci signálu inhibicí fosforylace bílkovin, regulace enzymové aktivity a homeostázy. Významné množství je vázáno na buněčnou membránu. Je tvořen v melanocytech, adipocytech i chondrocytech. Je přítomen v neuronech, glii centrálního nervového systému, v periferním nervovém systému, zejména v astrocytech i ve Schwannových buňkách. Tato bílkovina s neurotropním efektem v nanomolové koncentraci stimuluje růst neuronů a zvyšuje jejich přežití během vývoje i poranění. V mikromolových koncentracích může indukovat apoptózu neuronů u Morbus Down i u Alzheimerovy choroby. U posledně jmenovaných diagnóz bývají též prokazovány zvýšené koncentrace S 100B v séru. Po poranění mozku nárůst hladiny S 100B vede k jeho okamžitému uvolnění do krve. Sérový protein S 100B není však jen parametrem poškození mozku, ale také markerem maligního melanomu klinického stadia II, III a IV. Bývá prokazován kromě gliových buněk CNS a periferního nervového systému také v melanocytech, přechází do séra a je považován za senzitivní marker průběhu onemocnění. Cílem naší studie bylo stanovení validity proteinu S 100B pro návrat choroby u maligního melanomu. Maligní melanom se vyskytuje i v české populaci stále častěji. Za posledních třicet let stoupl počet případů v ČR 4x. Muži a ženy jsou postiženi téměř stejnou měrou. Většímu výskytu nádorů kůže všeobecně přispívají kožní fototyp, časté a hlavně dlouhé opalování na slunci, zejména spálení kůže, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem. Ten sice brání spálení kůže, ale uměle prodlužuje možnost pobytu na slunci bez rizika spálení, ovlivňuje změny imunity v kůži a tak zvyšuje riziko vzniku kožních nádorů. Větší riziko vzniku maligního melanomu je u osob, které mají na své kůži pigmentové névy a existuje i u osob, kde v rodině se již nějaká forma maligního onemocnění kůže vyskytovala(2).

Pacienti a metoda

U 66 nemocných s maligním melanomem vyšetřovaných pro podezření z návratu choroby jsme stanovili hodnotu S 100B v séru a u části souboru (46 nemocných) bylo provedeno současně i vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET). Protein S 100B byl stanoven dvoustupňovou sendvičovou elektrochemiluminiscenční metodou (ECLIA) fy Roche (Elecsys). Byly hodnoceny parametry validity (senzitivita, specifičnost a další) při referenční hodnotě 0,105 ug/l, ROC křivka, plocha pod křivkou (AUC). K výpočtu bylo použito moderních statistických metod. Byla určena optimální referenční hodnota odpovídající specifičnosti minimálně 95%, všechny bodové odhady parametrů validity byly doprovázeny 95% konfidenčními intervaly.

Výsledky

Hodnotitelných pacientů v souboru zůstalo 60, dalších 6 bylo vyřazeno pro zjištěný duplex karcinom. Při vysoké (96%) specifičnosti zaručující nízkou falešnou pozitivitu (zjištěnou pouze v 1 případě) jsme nalezli v tomto souboru při doporučované referenční hodnotě 0,105 ug/l 64,5% senzitivitu, správná pozitivita byla u 20 z 32 nemocných, u kterých byl prokázán návrat choroby. Falešná negativita proteinu S 100B byla zjištěna u 12 nemocných. Optimální referenční hodnota v tomto souboru by činila 0.081 ug/l, specifičnost 96.4%, 95% CI (89.6%, 100%), senzitivita 68.8%, 95% CI (52.7%, 84.8%). Plocha pod ROC k.ivkou 0.833 což je o 0.333 více než plocha 0.500 neznačící souvislost mezi testem a klinickou pozitivitou. Nález PET nebyl zcela jednoznačný u 7 vyšetřených nemocných, musel být dále pro definitivní diagnózu doplněn vyšetřením CT, případně fuzí. Souhlasný nález S100B s vyšetřením PET byl ve 40 případech, ve 12 případech byla falešná negativita, v 1 případě falešná pozitivita S 100B.

Diskuse

Bylo zjištěno, že S 100B, subjednotka S100 proteinu, je též detekovatelná v séru pacientů s maligním melanomem a koreluje s klinickým stadiem choroby těchto nemocných(3). Tento nový marker má význam i v časných stadiích choroby a byl prokázán jako signifikantní prognostický faktor i u metastatického melanomu. (4,5,6). Zejména v pokročilejších klinických stadiích prokazoval vyšší senzitivitu než neuron specifická enoláza (NSE,7). Validitu S 100B proteinu jako sérového markeru progrese maligního melanomu i vzhledem k ostatním stanovovaným nádorovým markerům hodnotil Jury(8) se závěrem, že specificita a senzitivita je klinicky relevantní u progrese choroby a má význam v predikci návratu choroby. Senzitivita vyšetření značně závisí na klinickém stadiu nemocných zařazených do studie. Klinickou validitu S 100B proteinu a nádorového markeru MIA (melanoma-inhibitory activity) srovnává ve své práci z r. 2004 Tas(9). Biologický poločas S- 100 bývá popisován kolem 30 až 90 min.(10). Jelikož se 70 - 80 % metastáz objeví během prvních tří let od určení diagnózy; doporučuje se frekventní měření S100B především v tomto období. Možnosti hodnocení efektu terapie u maligního melanomu referuje též práce A. Hauschilda (3). Koncentrace S100B se rovněž zvyšuje v likvoru a následně v séru v případech mozkových afekcí, což bývá nejčastější indikace tohoto vyšetření(11,12). Zvýšená hodnota S100B při absenci maligního melanomu může svědčit také pro poruchu hematolikvorové bariéry a často bývá známkou neuronového postižení (13). Tato práce v souboru 60 hodnotitelných nemocných s maligním melanomem sledovaných vzhledem k návratu choroby do 3 let od stanovení diagnózy při doporučované referenční hodnotě 0,105 ug/l prokázala senzitivitu S 100B v séru 64,5% při 96% specifičnosti. Falešná pozitivita byla pouze u 1 pacienta. Souhlasný nález s vyšetřením PET byl ve 40 případech, 7 nemocných z důvodu nejasného nálezu PET bylo podrobeno dalšímu vyšetření CT. Sensitivita S 100B byla v našem souboru o něco vyšší než ve většině referovaných prací, zřejmě pro větší počet nemocných v pokročilejším stadiu choroby, kteří byli odesláni na naše pracoviště.

Závěr

Maligní melanom je nádor s vysokým stupněm malignity, jehož incidence v posledních letech výrazně stoupá. Prognóza závisí na klinickém stadiu a histopatologické klasifikaci (Breslow, Clark). Guidelines společností dermatologické onkologie některých států doporučují vyšetřování S 100B jako rutinní postup u nádoru tloušťky nad 1mm v prvních 5 letech v 3 měsíčních, v dalších 5 letech v 6 měsíčních intervalech vzhledem k časné detekci návratu choroby.

Práce byla provedena s podporou IGA NR 8342-3 a Vědecko výzkumného záměru MZ00020980501 -5.

Literatura:
 1. Hanfalvi T et al: Role of S100B protein in neoplazma and other diseases. Magy Okol, 2004, 48:71-74
 2. Čáp R., Dobeš D., Hošek F., Hyža P.Maligní melanom. Vojenské zdravotnické listy, roč. LXXIV, 2005, č. 1, 4-8
 3. Hauschild A, Engel G, Brenner W, Glaser R, Monig H, Henze E, Christophers E. Predictive value of serum S100B for monitoring patients with metastatic melanoma during chemotherapy and/or immunotherapy Br J Dermatol. 1999 Jun;140(6):1065-71.
 4. Hauschild A, Engel G, Brenner W, Glaser R, Monig H, Henze E, Christophers E. S100B protein detection in serum is a significant prognostic factor in metastatic melanoma. Oncology. 1999;56(4):338-44.
 5. Smit LH, Korse CM, Hart AA, Bonfrer JM, Haanen JB, Kerst JM, Nieweg OE, de Gast GC. Normal values of serum S- 100B predict prolonged survival for stage IV melanoma patients. Eur J Cancer. 2005 Feb;41(3):386-92.
 6. Andres R, Mayordomo JI, Zaballos P, Rodino J, Isla D, Escudero P, Elosegui L, Filipovich E, Saenz A, Polo E, Tres A. Prognostic value of serum S-100B in malignant melanoma. Tumori. 2004 Nov-Dec;90(6):607-10.
 7. Guo HB, Stoffel-Wagner B, Bierwirth T, Mezger J, Klingmuller D Clinical significance of serum S100 in metastatic malignant melanoma Eur J Cancer. 1995 Oct; 31A (11): 1898-902. Corrected and republished from: Eur J Cancer 1995 Jun;31A(6):924-8.
 8. Jury CS, McAllister EJ, MacKie RM. Rising levels of serum S100 protein precede other evidence of disease progression in patients with malignant melanoma. Br J Dermatol. 2000 Aug;143(2):269-74
 9. Tas F., Yasasever V, Duranyildiz D, Camlica H, Ustuner Z, Aydiner A, Topuz E. Clinical value of protein S100 and melanoma-inhibitory activity (MIA) in malignant melanoma. Am J Clin Oncol. 2004 Jun;27(3):225-8
 10. Ghanem G et al: On the release and halflife of S100B protein in the peripheral blood of melanoma patients. Int J Cancer, 2001, 94:586-590
 11. M.Kapustová, P.Beneš, P.Schneiderka: S 100B protein a časná fáze poranění CNS www.imunoanalyza.cz.akce/25.IAD/sbornik
 12. O.Bálková: S100:sérový marker diagnostiky poškození mozku. Labor Aktuell 02/05,14-15
 13. Andelová K.,Vavroušová J., Stejskal D.: Stanovení S-100 v žilní krvi nový pomocník v diagnostice postižení CNS. Labor Aktuell 04/2004, 23-25

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2005