Současné možnosti biologické léčby NSCLC a požadavek na její racionální zařazení do léčebného algoritmu

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_37

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Schéma léčby rekurentního a metastatického NSCLC.

Autor uvádí současné směrnice pro terapii pokročilého NSCLC. V první linii léčby přichází v úvahu chemoterapie kombinací cytostatika III. generace a platinových derivátů, u nedlaždicových karcinomů splňujících uvedená výběrová kritéria (nemocní bez hemoptýzy, bez CNS metastáz, bez terapeutické antikoagulace) je vhodná indikace kombinované chemoterapie s bevacizumabem.

Ve druhé linii léčby přichází v úvahu u nemocných s dobrou kvalitou života monochemoterapie preparáty docetaxel či pemetrexed.

Biologicky cílená terapie erlotinibem je indikována jako alternativa v linii druhé a také u nemocných s dobrou kvalitou života v linii třetí.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007