Specifika protinádorové chemoterapie u starších pacientů

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 04

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Stárnutí populace
 • Složitý biologický proces, velmi individuální
 • Původní hranice pro vstup do klinických studií 65-70 let, nyní opuštěno
 • Rozdílná incidence jednotlivých typů ZN
 • Rozdělení starší populace:
  Mladší vysoký věk 65-74 let
  Starší vysoký věk 75-84 let
  Nejstarší vysoký věk nad 85 let
 • Očekávaná doba přežití:
  V 70-ti letech…14,2 roku
  V 80-ti letech 7,7 roku, v 85-ti letech 5,4 roku


Kontroverze staršího věku
 • Biologický vs. kalendářní věk?
  Vždy se řídit stavem fyzické a psychické aktivity, u pac.do 70-75 let bez dalších potíží standardní režimy
 • Oslabení reparačních pochodů v organismu?
  Ageneze thymu, klesá syntéza hormonů a cytokinů, vyšší výskyt zánětů vs. menší agresivita tumorů ?
 • Odlišnosti v rychlosti růstu a tendence k meta?
  • Vždy se pokusit sestavit stejný léčebný záměr, jako u mladší populace, pouze upravit taktiku léčby
  • Chirurgická léčba- bez větších rozdílů, vyjma CA a nutné větší pooperační péče (RHC dechu, pohybu)
  • Aktino- stoupající význam pro komorbidity
  • Chemo- přísná individualizace postupu


Ovlivnění efektu chemoterapie
 • Změna farmakokinetiky
  • snížená resorpce enterální i parenterální,
  • změněná distribuce (zvýšená u látek rozp. v tucích, snížená u látek rozp.ve vodě, při anemii a hypoalbuminemii) vazbou na proteiny, krevní elementy (taxany, anthracykliny), jiné léky či poškozenou vaskularizací,
  • zhoršená biotransformace nižší enzymatickou aktivitou,
  • snížená eliminace játry (aktivace a deaktivace léčiv prostřednictvím reakcí vázaných na cytochrom p450, ovlivněna např.barbituráty či cimetidinem – CPA, IFO)
  • horší exkrece ledvinami – BLM, MTX)

 • Přidružené choroby (snížená kapacita plic, často nižší EF, stařecký DM, výrazná medikace polymorbidních nemocných)
 • Omezená regenerace kostní dřeně a pomalejší reparace poškození zdravých tkání (u věku nad 70 let není jednoznačné doporučení používání RF)
 • Celkový stav a soběstačnost:
  2-letá mortalita osob nad 70 let podle ADL:
  Hospitalizovaní … 40%
  Omezeně soběstační (2 a více kriterií) … 17%
  Plně soběstační … 8%
 • Změny farmakodynamiky:
 • U některých dg. (AML, velkobuněčné NHL a epiteliální nádory ovarií) zjištěn nižší a kratší RR proti mladším pacientům:
  • Vyšší prevalence exprese genu MDR1 u osob nad 60 let (57% vs. 21%)
  • Postižení jiných buněk (u AML pluripotentních kmenových)
  • Vyšší výskyt tumorů se sníženou schopností apoptozy vlivem zvýšené exprese genu bcl-2
  • Nižší růstová frakce tumoru snižuje efekt fázově specifických cytostatik


Příklady možných výpočtů
 • Látek vylučovaných ledvinami:
 • Tabulky doporučených redukcí dle clearance krea
 • D aplik.= (D norm.)x f (Kf-1) + 1
  • Kf…clearance krea vyjádřená jako frakce normální hodnoty (120ml/min)
  • f … frakce cytostatika a/nebo aktivního metabolitu vylučovaného ledvinami
 • Clearance krea (Cockroftův a Gaultův vzorec):
 • Clea = 1,23 M (1,04 Ž) x (140-věk-roky)x váha (kg)
  serový krea v umol/l

  Specifika chemoterapie
  Dávka:
  • Je-li léčba kurativní a lze-li očekávat dobrý RR, podat plnou dávku !
  • Zajistit lepší sledování pacienta a podpůrnou léčbu !
  • Redukce dávek u nemocných se známkami dřeňového útlumu před zahájením CHT !
  • U časných stádií solidních nádorů náhrada RT a chirurgickými metodami

  Režimy:
  • V případě očekávaného efektu zahájit standardním režimem a dávkováním !
  • Redukce v rámci režimů na základě stejného RR (FAC-AC, CAP-CP, Gem 1.+8., ne 15.den)
  • Změna režimu (AC-CMF)
  • Monoterapii indikovat pouze tam, kde má srovnatelný efekt (Pt deriváty u GYN), nebo v paliativním podání (MTX)
  • Nedořešená otázka benefitu vs. zhoršená kvalita života v adjuvanci u ca kolorekta i prsu

  Cytostatika (doporučení pro specifickou prevenci jiných druhů toxicicity nejsou definována):
  • Kardiotoxicita: snížení dávek DOX, jeho podání s kardioprotektivem (málo dat u starší populace) nebo v kont. infuzi či náhrada EPI nebo Mitoxantronem
  • Nefrotoxicita: není-li předléčebně snížena exkreční schopnost ledvin, nesnižovat dávku cisDDP (nefrotoxicitu ve stáří zvyšuje spíše MTX), spíše však redukovat dávku CBDCA podle AUC
  • Neurotoxicita: u většiny cytostatik zvýšená, navíc horší úprava, proto častěji indikace jejich užití v monoterapii

  Alternace metod:
  • Upřednostnění méně toxické léčby hormonální (prs, ovarium, prostata, ledvina, endometrium)
  • Využití možností radioterapie
  • Chemoterapie lokální, změna intenzity (hlavně weekly režimy) či redukce dávek
  • WW
  • BSC


  Závěr  - Kdy přestat léčit?
  - O CB rozhodne poměr mezi RR a tolerancí
  - Problematika složitá pro:
  Problémy sociální
  Ekonomické potíže
  Emoční a psychické změny
  Omezená spolupráce nejbližších členů rodiny
  Zajištění potřebného rozsahu ošetřovatelské péče (lůžka následné péče, hospic)

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005