Stanovení aktivity katepsinu B u karcinomu močového měchýře v prospektivní studii

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře II.

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Pavel Dušek; RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.

ÚVOD

Proteolytické enzymy lysosomálního původu zaujímají klíčové místo v intracelulárním metabolismu proteinů. Nejrozsáhlejší skupinu lysosomálních proteáz tvoří cysteinové proteázy, jejichž společnou vlastností je přítomnost cysteinu v aktivním centru a stabilita v rozmezí pH 4,0–7,0. Do této skupiny patří katepsin B, L, H, S, M a T. Katepsin B (KB) je thiol – dependentní proteáza nalézající se za normálních okolností v lysosomech savčích buněk. Ve tkáních je přítomen buď pouze s jednoduchým, nebo s jednoduchým i dvojitým řetězcem. Je syntetizován nejprve jako inaktivní prekurzor o vysoké molekulové hmotnosti (37000), který je potom aktivován proteázami. Samotný KB je glykoprotein s molekulovou hmotností 21000–28000, tvořený 230–250 aminokyselinami. V popředí zájmu je katepsin B nejenom pro své fysiologické místo v metabolismu proteinů, je mu ale přisuzována i významná úloha v řadě patologických procesů, včetně nádorového bujení. Jeho aktivita u maligních nádorů byla studována především u karcinomu prsu, plic a u kolorektálního karcinomu. O jeho významu u urologických nádorů je velmi málo zpráv.


CÍL PRÁCE

Zmapovat aktivitu katepsinu B u karcinomu močového měchýře.


MATERIÁL A METODIKA

V rámci naší studie bude u padesáti nemocných s histologicky potvrzeným karcinomem močového měchýře bez generalizace stanovena aktivita katepsinu B v nádorové tkáni. Vyšetření exprese katepsinu B provádíme imunohistochemicky v histologických řezech z formolem fixované a do parafinu zalité tkáně. Jako primární protilátku používáme myší monoklonální protilátku proti katepsinu B (klon CB131). Jako antigen pro imunizaci používáme prokaryotický rekombinantní protein odpovídající celé molekule lidského katepsinu B. Rozsah nádoru stanovíme standardním způsobem – cystoskopie, zobrazovací metody (CT, NMR) a histopatologický nález z operačního preparátu získaného transuretrální resekcí nebo cystektomií. Soubor nemocných je diferencován podle gradingu malignity a nádorové invaze.


VÝSLEDKY

V této době máme v rámci probíhající prospektivní studie zhodnoceny nálezy výsledky u dvaceti nemocných. U 11/20 (55%) nemocných hodnotíme jejich nádor jako katepsin B pozitivní.


ZÁVĚR

V současnosti máme pouze předběžné výsledky probíhající prospektivní studie. Definitivní zodpovězení otázky - jaká je aktivita katepsinu B u karcinomu močového měchýře - bude možné až po stanovení jeho exprese u plánovaného počtu nemocných, a analýze výsledků v závislosti na gradingu malignity a nádorové invaze.


LITERATURA

  1. DUFEK, V., JIRASEK, V., KRAL, V., MATOUS, B., DRAZNA, E. Changes in serum cathepsin B – like activity in patients with colorectal cancer. Neoplasma, 1985, 32 (1), p. 51–54.
  2. DUFEK, V., MATOUS, B., KRAL, V., BURES, L. Characterization of cathepsin B – like proteinase from ascitis fluid of patients with primary liver cancer. Neoplasma, 1984, 31 (5), p. 581–590.
  3. EIJAN, AM., SANDES, EO., RIVEROS, MD., THOMPSON, S., PASIK, L., MALLAGRINO, H., CELESTE, F., CASABE, AR. High expression of cathepsin B in transitional bladder cancer with tumor invasion. Cancer 2003, Jul 15, 98 (2), p. 262–268.
  4. EIJAN, AM., SANDES, EO.,PURICELLI, L., BAL DE KIER JOFFE, E., CASABE, AR. Cathepsin B levels in urine from bladder cancer patients. Oncol Rep, 2000 Nov – Dec, 7 (6), p. 1395–1399.
  5. HULKOWER, KI., BUTLER, CH., LINEBAUGH, BE., KLAUS, JL., KEPPLER, D., GIRANDA, VL., SLOANE, BF. Fluorescent microplate assy for cancer cell – associated cathepsin B. Eur J. Biochem. 2000, 276, p. 4165–4170.
  6. STAACK, A., KOENIG, F., DANILTCHENKO, D., HAUPTMANN, S., LOENING, SA., SCHNORR, D., JUNG, K. Cathepsin B, H and L activites in urine of patients with transitional cell carcinoma of the bladder. Urology 2002, Feb, 59 (2), p. 308–312.
  7. VISSCHER, DW., SLOANE, BF., SAMENI, M., BABIARZ, JW., JACOBSON, J., CRISSMAN, JD. Clinicopathologic significance of cathepsin B immunostaining in transitional neoplasia. Mod Pathol. 1994;7: p. 76–81.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008