Súčasný pohľad na rolu biologickej liečby pri NSCLC

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_06

Autoři: P. Beržinec

Klinický výskum cielenej biologickej liečby pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) priniesol asi 20 neúspešných štúdií fázy III a do roku 2007 iba 2 úspešné, dnes už dobre známe štúdie: BR.21 a ECOG 4599. Medzi januárom a októbrom 2007 boli publikované výsledky ďalších 4 úspešných, resp. aspoň čiastočne úspešných, štúdií fázy III, ktoré už zmenili a iste ďalej zmenia zaužívané algoritmy liečby. Tri z nich boli rozsiahle medzinárodné štúdie – ich zhrnutie je v tab. 1. (1, 2, 3). Štvrtá (V-15-32) bola menšia a realizovaná výlučne v ázijskej populácii – v nej docielil gefitinib v 2–3. línii liečby približne rovnaké výsledky (odpoveď na liečbu, doba do progresie, prežitie) ako docetaxel (4).

Navyše, efektivita a bezpečnosť erlotinibu pri pokročilom NSCLC, podobná ako v prelomovej štúdii BR.21, bola potvrdená v rozsiahlej štúdii fázy IV (TRUST) globálne a aj v európskej subpopulácii (5). Ďalší vývoj cielenej biologickej liečby je úzko spojený s identifikáciou nových prediktívnych a prognostických faktorov a s overením tých, ktoré sú už známe v prospektívnych klinických štúdiach.

Literatúra:

  1. Manegold C, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Randomized, double-blind multicentre phase III study of bevacizumab combination with cisplatin and gemcitabine in chemotherapy-naive patients with advanced or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC). Proc Am Soc Clin Oncol. 2007, 25:388. LBA7514.
  2. Douillard J-Y, Kim E, Hirsh V, et al. Gefitinib (IRESSA) versus docetaxel in patients with locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer pre-treated with platinum-based chemotherapy: a randomized, open-label Phase III study (INTEREST). J Thor Oncol, S4, 2007, 2:305-306.
  3. Merck. Erbitux phase III study - FLEX increases overall survival in first-line treatment of non-small cell lung cancer. News release. September 11, 2007. http://news.merck/emd/cc/newsrelease.nsf/Open
  4. Niho S, Ichinose Y, Tamura T, et al. Results of a randomized phase III study to compare the overall survival of gefitinib (IRESSA) versus docetaxel in Japanese patients with non-small-cell lung cancer who failed one or two chemotherapy regimens. Proc Am Soc Clin Oncol. 2007, 25:387. LBA7509.
  5. Smit E, Reck M, Krzakowski M, et al.. Erlotinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): interim results from the European subpopulation of the open-label TRUST study. Eur J Cancer, 2007, 5:359.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007