SYSTÉMOVÁ LÉČBA ČASNÝCH STADIÍ KARCINOMU PRSU

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Časný karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 10

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

V souvislosti s pokroky v diagnostice je v současné době karcinom prsu diagnostikován většinou v časném stadiu. Včasná diagnosa je sice spojena s lepší prognózou, nicméně i u nemocných s časným karcinomem prsu není riziko pozdější recidivy a diseminace, které vedou k úmrtí, zanedbatelné. Léčba karcinomu prsu prezentujícího v časném stadiu je vždy multidisciplinární záležitostí a zahrnuje téměř vždy jak chirurgickou léčbu tak nějakou formu léčby systémové, ve velké části případů i radioterapii. Data jednotlivých klinických studií i meta - analýz jednoznačně prokazují, že systémová léčba významně snižuje riziko recidivy i úmrtí. U nemocných s časným karcinomem prsu je přitom systémová léčba z hlediska parametrů přežití srovnatelně účinná bez ohledu na to, zda je podána po operaci (adjuvantně) nebo před operací (neoadjuvantně). Zatímco ve většině případů je léčba podávána adjuvantně, neoadjuvantní podání může v případě chemoterapie vést ke zvýšení procenta prs zachovávajících výkonů.

V současné době je zároveň zřejmé, že karcinom prsu není jediným onemocněním, ale spektrem různých nádorů postihujících jeden orgán. Podobně diverzifikována je i systémová léčba. Hormonální léčba je nejstarší cílenou léčbou používanou v onkologii a u nemocných s nádory exprimujícími hormonální receptory (tedy přibližně u dvou třetin nemocných s časným karcinomem prsu) je hormonální léčba základem systémové terapie. Hormonální léčba je naopak neúčinná u nemocných s nádory, které hormonální receptory neexprimují. Přibližně u 15 % nemocných s karcinomem prsu jsou nádory charakterizovány vysokou expresí onkoproteinu HER-2. U nemocných s těmito nádory hraje naprosto zásadní roli léčba cílená na HER-2, kterou v současné době představuje monoklonální protilátka trastuzumab. Rovněž u nemocných s časným HER-2 pozitivním karcinomem prsu byla prokázána výrazná redukce recidiv při přidání trastuzumabu k standardní adjuvantní chemoterapii. Chemoterapie je základní a zatím jedinou modalitou adjuvantní léčby u nemocných s nádory, které neexprimují ani hormonální receptory ani HER-2 (takzvané triple negativní nádory). Triple negativní nádory sice mají špatnou prognózu, ale vyznačují se zároveň výraznou chemosensitivitou (triple negativní paradox). Chemoterapie však hraje důležitou roli u nádorů exprimujících HER-2, i u nádorů exprimujících hormonální receptory.

Podání systémové léčby statisticky významně a, z klinického pohledu zásadním způsobem, zlepšuje prognózu nemocných s časným karcinomem prsu a hraje nezastupitelnou roli v péči o nemocné s tímto nádorem.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013