Topotecan v terapii malobuněčného karcinomu plic

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_30

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Topotecan je preparát ze skupiny Camptotheinů. Camptothein byl původně izolován ze stromu Kamptoteka přišpičatělá, Camptotheca accuminata. Hlavním mechanismem účinku těchto preparátů je inhibice topoizomerázy I v S-fázi buněčného cyklu. Jeho účinnost byla zatím prokázána u malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic a u ovariálních karcinomů. Vzhledem k tomu, že dobře proniká hematoencefalickou bariérou, byl použit i u nemocných s malobuněčnými karcinomy plic s metastatickým postižením mozku s prokázanou dobrou účinností.

Topotecan je v současnoti u nás registrován pro léčbu chemosenzitivního i chemorefrakterního retrahujícího malobuněčného karcinomu plic.

U pacientů s chemosenzitivními nádory se frekvence léčebných odpovědí pohybuje v rozmezí 14–38 %, se střední dobou přežití 25–36 týdnů. Pacienti s chemorefrakterními tumory mají frekvenci léčebných odpovědí 2–7 % a střední dobu přežití 16–21 týdnů. Účinnost i tolerance topotecanu byly sledovány v multicentrických randomizovaných studiích a porovnány s režimem CAV (cyklofosfamid, adriamycin, vinkristin) ve 2. linii léčby malobuněčného karcinomu. U topotekanu byla zjištěna vyšší frekvence léčebných odpovědí, mezi oběma režimy však nebyl nalezen významný rozdíl ve střední době přežití. Ve srovnání s referenčním režimem byly shodně časté neutropenie stupně 3/4 70 % a 72 %, anemie – 3 % a 2 %, u nemocných léčených topotekanem byly častější trombocytopenie stupně 3/4 – 29 % vs 3 %. Nemocní léčení topotekanem měli výraznější úlevu od příznaků jako jsou: dušnost, nechutenství, chrapot a únavy.

Sdělení shrnuje aktuální stav klinických studií u malobuněčného karcinomu plic.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006