Toxicita chemoterapie BEP

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L08

Autoři: Ivan Štefánek; MUDr. Jaroslav Hájek; Z. Bořut; MUDr. Petra Klimčíková

Chemoterapie(CHT) BEP je na naší klinice postupem ,který se užívá jako standartní režim CHT při léčbě germinálních nádorů. Sdělení je zaměřeno na toxické projevy a jejich léčbu a také na léčebné výsledky
tohoto režimu.

METODA
Soubor 34 pacientů (věk 21 - 46 let, průměr 32 a medián 31 let) s průkazem germinálního tumoru, u kterých vzhledem k histologii nebo stadiu nemoci byla jako upfront léčebná metoda indikována chemotherapie v kombinaci BEP. Histologie: seminom 8 a non seminom 26 pac. (chorioca 3x, yolk sacc tumor 1x, embryoCa 1x, ostatní smíšené germ. nádory).

Stadium nem./počet pac: IA/2, I S/9, IIA/5, IIB/4, IIC/2, IIIA /6,IIIB/2, IIIC/3, relaps/1. Sledované období jsou roky 2003 a 2004.

CHT BEP: kombinace bleomycin 30 mg den 1,8 a 15, cisDDP 20 mg/m2 dny 1 až 5 a vepesid 100 mg dny
1 až 5. Poč. aplik. cyklů/poč. pac. 2/1, 3/9, 4/14. Celkem 114 cyklů.

VÝSLEDKY
Hematologická toxicita:

  1. Trombocytopenie: stupeň/poč.cyklů/%cyklů: I/9/7,9, II/2/1,7, III/4/3,5,
  2. Anemie: st./poč.cyklů/%cyklů: I/26/22.8, II/2/1,7
  3. Neutropenie: st./poč.cyklů/%cyklů/zač.vzniku/délka trvání: III 26/22,8/15.-20.d./2-5d.,64,9/13.-20.d./1-7d


Neutropenie IV. st. (4 x APN 0.000) Febrilní neutropenie(FN) se sepsí 3x (2,6 %) FN bez sepse 8x (7 ),s infektem a febriliemi 10x (8,8 %), afebrilní 53x (46,5%).

Infekční komplikace: těžká sepse 3x (2,6%) z toho 2x septický šok, středně těžký infekt 5x (4,4%) z toho pneumonie 3x, lehký infekt 13x (11,4%), nejčastěji infekty HCD.

Nehematologická toxicita:

  1. Mukozitida se stomatitidou: celkem po 4 cyklech (12,3%), stup. I až IV.
  2. Astenie: st./poč.cyklů/%cyklů: I/30/26,3, II/16/14, III/7/61.
  3. GIT toxicita: st./poč.cyklů/%cyklů: I/25/21,9, II/9/7,9, III/12/10,5.
  4. Neurologické komplikace (polyneuropatie končetin) diagnostikována u 15 pac. (44%) ) st./poč.pac./%pac.:I/7/20,6, II/6/17,6.


Celkem po 56 cyklech (49%) rehospitalizace pro toxicitu, její délka 2 - 15 dnů, prům. 6,4 dny.

V několika cyklech těžká alterace celk. stavu - kombinací výše uvedených. toxicit.

Léčba hematologické toxicity: 10x (8,8% cyklů) transfuse erytrocytárních koncentrátů.

13 pacientů (38,2% pac.) aplikace erytropoetinu, celkem ve 24 cyklech (21% cyklů).

Aplikace neupogenu

poč. pac. poč. cyklů počet amp.

Profylakticky 7 (20.6%) 10 (8.8 %) 1-2, průměr 1,7, medián 2

Léčebně 9 (26.5%) 12 (10.5%) 1 - 3, průměr 1,6, medián 1

Antiinfekční léčba ATB iv.25x(22%),ATB pos 24x(12%),antimykotika iv16x (14 %), antimykotika pos 9x (7,9%), antivirotika 1x (0,9%). Při léčbě těžké stomatitidy navíc aplikována i úplná parenterální výživa,
analgetika včetně anodyn, vitamíny, lokálně anestetika.

Léčba polyneuropatie končetin magnesium, neurontin, pyridoxin, analgetika, vasodilatancia

Výsledky léčby chemoterapie

Dávk. intenzita(DI): 108x100%, 2x95%, 1x90%, 1x85%, 1x80%, 1x75%. Celková DI:98,46%.

Stav nemoci po aplikaci CHT BEP:
  1. CR 27x (79,4% pac.), z toho u 3 pac. poté radik. operace, vždy s negat. histol. nálezem.
  2. PR 5x (14,7% pac), z toho 2 pac. léčeni RT IF a 3 léčeni CHT VeIP.
  3. PD 2x (1,8% pac.), oba léčeni CHT VeIP


Nynější stav nemoci CR, tato nyní přetrvává u všech 34 pacientů /100 %/, délka DFS do 2/05 je 4 až 25 měsíců.

ZÁVĚR
CHT BEP je vysoce efektivní způsob léčby pacientů s germinálními nádory.Vzhledem k její toxicitě je nutná intenzivní podpůrná léčba. S její pomocí lze dosáhnout uspokojivých výsledků protinádorové terapie.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005