Toxicita salvage chemoterapie VeIP

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L07

Autoři: MUDr. Jaroslav Hájek; Ivan Štefánek; MUDr. Petra Klimčíková; Z. Bořuta

Úvod
Chemoterapie(CHT) VeIP je na naší klinice postupem, který se užívá jako záchranný režim CHT při léčbě germinálních nádorů. Zaměřili jsme se na toxicitu tohoto režimu, její léčbu i na léčebné výsledky CHT.

METODA
Soubor 7 pacientů (věk 21- 40 let, prům. 28, medián 29 let) s průkazem zbytkové nebo progredující choroby po užití prvotní léčby CHT BEP, 1 pac. s relapsem nemoci. Histologie: seminom 2x, non seminom 5x. Stadium nem./poč. pac: IS/1, IIB/1, IIC/1, IIIA/1, IIIB/1, IIIC/1, extragon. germin. Tu/1. Efekt primár. léčby BEP: PR 4, PD 2, relaps 1 pac. Sledované období jsou roky 2003 a 2004.

CHT VeIP kombinace vinblastin 0,11 mg/kg den 1 a 2, cisDDP 20 mg/m2 dny 1 až 5 a ifosfamid 1.2 g /m2 dny 1 až 5. Neupogen aplikován (prim. profylaxe FN 7. a 8. den (1 pac. bez prim. profyl., plánována HD CHT s PBSC). Poč. aplik. cyklů/poč. pac.: 2/3, 4/3, 5/1.

VÝSLEDKY

Toxicita léčby:
Hematol. toxicita:

 1. Trombocytopenie: st./poč. cyklů/%cyklů:I/3/13,II/12/52,III/2/9,IV/1/4
 2. Anemie: st./poč.cyklů/%cyklů: I/13/56,II/6/26.
 3. Neutropenie: st/p.cyklů/%cyklů/zač.vzniku/délka: III/2/9/6.-10.d./3d.,IV/21/91/7-11.d./1-8 d

Neutropenie IV.st. (12xAPN 0.000) Febril.neutropenie(FN) se sepsí 4x (17%), z toho 3x u 1 pac., FN bez sepse 2x (9%), s infektem a febriliemi 6x (26%), afebrilní 10x (43%)

Infekční komplikace: těžká sepse 4x (17%), vždy při FN s APN 0.000, střed. těžký infekt 5x (22%) z toho 2x pneumonie, lehký infekt 3x (13%)nejčastěji infekty HCD.

Nehematologická toxicita

 1. Mukozitida se stomatitidou: 4x (17%) z toho1x t.IV,
 2. Astenie: st./poč.cyklů/%cyklů:I/8/35, II/4/17, III/11/48
 3. GIT toxicita: st./poč.cyklů/%cyklů:I/9/39, II/3/13, III/2/8.
 4. Neurol. komplikace:
  a) polyneuropatie u 5 pac.: st./poč.pac./%pac.:I/5/22, II/9/39, III/3/13
  b) vertebr. algický syndrom ve 21 cyklech (91%), etiol. komb. VAS anamn., aplik. Neupogenu a meta skeletu
  c) Obstip. potíže u 4 pac.: st./poč.cyklů./%cyklů.: mírné/1/4, střední/3/13, paralyt.subileus/2/9.

  Celkem po 15 cyklech rehospitalizace pro toxicitu, její délka 6-13 dnů, prům. 8,3 dne.
 5. Po 7 cyklech (30 %) těžká alterace celk. stavu
- kombinací výše uved. toxicit.

Léčba hematologické toxicity: 7x (30% cyklů) transfuse erytrocytárních koncentrátů celkem 3 pac.15x (65% cyklů) aplikace erytropoetinu - celk. 6 pac., 1x (4%cyklů) trombonáplav.

Aplikace neupogenu

poč. cyklů počet amp.

Profylakticky 19( 83%) 1-3, průměr 1,8,medián 2

Léčebně 13 (56%) 1-4, průměr 2,7,medián 3

Antiinfekční léčba: ATB-iv 12x (52%) - pos 1x (4%),antimykotika-iv 8x (35%), pos 7x (30%). Při léčbě těžké stomatitidy aplik. úplná parenterální výživa, analgetika vč. anodyn, lokál. anestetika.

Léčba neurotoxicity VAS::analgetika včetně anodyn, polyneuropatie: magnesium, neurontin, analgetika,vasodilatancia, obstip. potíže: laxancia, prokinetika, syntostigmin, klysmata,spasmolytika, analgetika.

Výsledky léčby CHT: dávková intenzita 98% (22 x 100 % a 1 x 75%)

Stav nemoci po CHT VeIP:

1. CR 4x, z toho u 3 pac. pak radik. RPLND s negat. histologií.
2. PR 2x (hist. seminom, léčba RT IF, dosaž. CR)
3. PD 1x - léčba extirpací solit. meta plic a neradik. RPLND, hist. pozitivní, poté RT retroperitonea,kontrol. CT stacionární, další CT s odstupem negat. nález - dosaženo CR.

Nynější stav nemoci CR trvá u všech 7 pac. (100 %), délka DFS do 2/05 až 20 měsíců.

ZÁVĚR:
CHT VeIP je vysoce efektivní způsob léčby pacientů vyžadujících záchrannou léčbu. Vzhledem k její vysoké
toxicitě, s kterou je nutno počítat, je důležitá i intenzivní podpůrná léčba.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005