Verifikácia dávkovej distribúcie IMRT polí

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Radioterapie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 017

Autoři: Ing. Pavol Marko, Ph.D.; RNDr. Jana Cíbiková

V r.2004 bol inštalovaný na Onkologickom odd. NsP Trenčín nový lineárny urýchľovač Varian CLINAC C600 s MLC a portálovou kazetou aS500. Súčasne bol nový plán. systém Eclipse integrovaný do siete Varis Vision. Prenos CT obrazov pacientov pre plánovanie bol realizovaný pripojením Eclipse cez PACS server NsP priamo na CT Siemens Vol. Access.
Začiatkom roka 2005 bol tento komplex doplnený o licencie na portálovú dozimetriu s aS500 a prevádzkovanie dMLC. V polovici roka bolo pracovisko doplnené IMRT fantómom a nízkoobjemovou ioniz. komorou.
Správa obsahuje naše prvé skúsenosti s testovaním dozimetrickej verifikácie IMRT polí pomocou portálovej dozimetrie a IMRT fantómu. Dozimetrické overenie v IMRT fantóme vo zvolených bodoch 3D dávkovej distribúcie bolo vykonané pre celé liečebné plány i jednotlivé ožarovacie polia. V závere sú hodnotené klady a zápory nami zvolených metód v klinickej praxi.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005