VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER2+ KARCINOMU PRSU DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 30

Autoři: MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Věra Benešová; PhDr. Karel Hejduk; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Úvod:

Registr BREAST sleduje léčbu pacientek s diagnózou ZN prsu léčených cílenou léčbou již od roku 2004. Analýza se zaměřuje na výsledky cílené léčby u HER2 pozitivních pacientek s metastatickým karcinomem prsu.

Metody:

Analýza byla provedena na datech pacientek, které mají validní záznam o léčbě trastuzumabem a/nebo lapatinibem v registru Breast. Jedná se o data zařazená do registru od roku 2004 do 25. 3. 2013 ve 20 zdravotnických centrech. Retrospektivní analýza byla provedena za účelem posouzení účinnosti a bezpečnosti léčby.

Výsledky:

Celkový počet hodnocených pacientek je 1354, z toho 1029 má záznam jen o léčbě trastuzumabem, 292 má záznam o léčbě trastuzumabem i lapatinibem a 33 pacientek má záznam jen o léčbě lapatinibem (z nich většina je léčena Herceptinem již v (neo)adjuvanci).

Nejčastějším histologickým typem byl duktální karcinom 1181 (87.5 %), dále pak byl zaznamenán lobulární karcinom 76 (5.6 %), smíšený karcinom 27 (2.0 %) a jiný typ karcinomu byl zjištěn u 66 (4.9 %) pacientek. Počet pacientek se stádiem primárního nádoru 0 je 5 (0.4 %), se stadiem I je 153 (11.8 %), se stadiem II je 432 (33.4 %), se stadium III je 386 (29.9 %) a počet pacientek s primárně IV. stadiem onemocnění je 317 (24.5 %).

Trastuzumabem je léčeno celkem 1321 pacientek s průměrným věkem při záhájení léčby 56 let. Mezi nejčetněji zaznamenané lokalizace metastáz patří: 42 % kosti, 35 % játra a 32 % plíce. U většiny pacientek je trastuzumab podán již v 1. linii (75 %), dále pak ve 2. linii u 18 % a ve vyšších liniích u 7 %. Celkem u 89 % pacientek léčba probíhala alespoň část léčby v kombinaci s chemoterapií či hormonoterapií. Medián trvání léčby trastuzumabem je 10.4 měsíce. Kompletní remise bylo dosaženo u 269 pacientek (20.4 %), parciální remise u 436 pacientů (33 %), stabilizace onemocnění u 389 pacientek (29.4 %), progrese onemocnění u 133 pacientek (10.1 %) a nejlepší dosažená odpověď na léčbu nebyla hodnocena u 94 pacientek (7.1 %). Nežádoucí účinky během léčby trastuzumabem jsou zaznamenány u 156 pacientek (11.8 %). Medián přežití bez progrese od zahájení léčby trastuzumabem je 13.8 měsíce (95 % IS: 12.3; 15.2). Medián celkového přežití od zahájení léčby trastuzumabem je 35.1 měsíce (95 % IS: 32.2;37.9).

Lapatinibem je léčeno 325 pacientek s průměrným věkem při zahájení léčby 55 let. Mezi nejčetněji zaznamenané lokalizace metastáz patří: 45 % kosti, 37 % játra, 36 % plíce a 21 % mozek. U většiny pacientek je lapatinib podán ve 2. linii (40 %), dále pak ve 3. linii (27.7 %) a v dalších liniích (24.9 %) pacientek. V první linii je lapatinib podán v 7.4 %. Celkem u 91.4 % probíhala alespoň část léčby v kombinaci s kapecitabinem. Medián trvání léčby je 5.3 měsíce. Kompletní remise byla dosažena u 16 pacientek (4.9 %), parciální remise u 55 pacientek (16.9 %), stabilizace onemocnění u 179 pacientek (55.1 %), progrese onemocnění u 43 pacientek (13.2 %) a nejlepší dosažená odpověď na léčbu nebyla hodnocena u 32 pacientů (9,8 %). Nežádoucí účinky během léčby lapatinibem jsou zaznamenány u 74 pacientů (22.8 %). Medián přežití bez progrese od zahájení léčby lapatibem je 6,9 měsíce (95 % IS: 6.2; 7.7). Medián celkového přežití od zahájení léčby lapatinibem je 16.8 měsíce (95 % IS: 15.1;18.4).

Závěr:

Podání trastuzumabu u pacientek s metastatickým Her2 pozitivním karcinomem prsu se ukazuje jako velmi dobře fungující cílená terapie v onkologii. Její zavedení do rutinní klinické praxe významně zlepšilo prognózu žen s tímto jinak fatálním onemocněním.

Z analýzy českého registru BREAST vyplynulo, že počty dosažených odpovědí na léčbu a parametry přežití (bezrelapsové i celkové) jsou srovnatelné či lepší než v publikovaných klinických studiích vč. studie registrační.

Léčba trastuzumabem je velmi dobře ženami tolerována a ani obávané kardiotoxické účinky nejsou zdaleka tak časté a závažné jak se zpočátku očekávalo.

Následná cílená léčba lapatinibem po progresi na trastuzumab je efektivní i u předléčených pacientek a dlouhodobé výsledky této léčby v parametrech odpovědí a přežití jsou srovnatelné s klinickými studiemi.

Výhodou použití obou preparátů je existence prediktivního faktoru (overexprese Her2/neu receptoru), který umožňuje cílené a racionální použití u vybrané skupiny nemocných s vysokou pravděpodobností odpovědi. Bohužel v české populaci se to týká pouze asi 13 % všech případů karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013