Výsledky nezávislé studie ABCSG 12

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu III. - Novinky z ASCO a ESMO

Číslo abstraktu: 056

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

SOUHRN

Nezávislá skupina Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) provedla randomizovanou otevřenou studii fáze III u premenopauzálních pacientek s časným hormonálně pozitivním karcinomem prsu. Pacientky (n = 1803) byly randomizovány do 4 ramen (tamoxifen vs. anastrozol vs. tamoxifen + zoledronát vs. anastrozol + zoledronát). Medián sledování byl 60 měsíců. Ve skupině pacientek léčených kombinací se zoledronátem se prokázalo statisticky významné prodloužení přežití bez známek onemocnění (DFS) a trend k delšímu celkovému přežití. Klinický přínos kombinace se zoledronátem byl prokázán jak ve skeletu, tak mimo něj (redukce kontralaterálního karcinomu prsu, lokoregionální rekurence i vzdálených metastáz). Studie ABCSG-12 je první klinickou studií, která prokázala protinádorové účinky zoledronátu, které byly předtím pozorované v několika preklinických a in vitro studiích.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008