Vysokodávkovaná akcelerovaná radioterapie v léčbě lokálně pokročilého NSCLC

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_07

Autoři: Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Úvod: Prognóza standardně léčeného inoperabilního NSCLC je špatná a je nutné hledat nové léčebné postupy. Přinášíme vlastní výsledky vysokodávkované akcelerované radioterapie.

Pacienti a metody: V letech 1998–2003 jsme léčili celkem 31 pacientů s inoperabilním NSCLC akcelerovaným režimem 75 Gy/5,5 týdne. Cílovým objemem byla pouze makroskopická choroba, elektivní ozáření mediastina nebylo indikováno. V souboru bylo 25 mužů a 6 žen s mediánem věku 68 let (rozmezí 54–78). Čtyři pacienti byli ve stadiu I, 5 ve stadiu II, 13 ve stadiu IIIA a 9 ve stadiu IIIB. Devatenácti pacientům byla podána neoadjuvantní chemoterapie. Zkoumali jsme akutní a chronickou toxicitu, lokální kontrolu a přežití.

Výsledky: Léčba byla velmi dobře tolerována a dokončili ji kromě jednoho všichni pacienti. Zaznamenali jsme 23 kompletních remisí (74 %), 6 parciálních remisí (19 %) a jednu primární progresi s exitem během léčby. Po minimálním tříletém poléčebném sledování dosahuje lokální kontrola 62 %, 3leté bezpříznakové období 35 % a celkové 3leté přežití 42 % (obr.1). Střední doba celkového přežití je 20 měsíců (rozmezí 0–50). Z pozdní toxicity dominuje ezofagitida, ale dosahuje maximálně stupně 2 dle RTOG.

Závěr: Výsledky naší studie potvrzují existenci časového faktoru v radiobiologii NSCLC a demonstrují zajímavá data lokální kontroly i celkového přežití.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007