Vývoj v chirurgické léčbě plicní rakoviny/Trends in the Surgical Management of Lung Cancer

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_20

Autoři: Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.

Souhrn: Souborný pohled na trendy oboru za posledních patnáct let.
Klíčová slova: Chirurgie, rakovina plic, mediastinoskopie, bronchoskopie.

Summary: Comprehensive overview of the issue in the last fifteen years.
Keywords: Surgery; Lung Cancer; Mediastinoscopy; Bronchoscopy.

Široká diskuse koordinovaná The Complete Resection Subcommittee IASLC vyústila v konsenzus v definici Kompletní chirurgické resekce plic pro malignitu, pokládanou za metodu volby osob postižených I–IIIA stadiem NSCLC s těmito podstatnými atributy: nulová mikroskopická reziduální nemoc, lalokově specifická disekce mízních uzlin se vzorkem lymfatik obsahujícím nejméně půl tuctu uzlin – tři vyjmuty z intrapulmonální lokalizace a/nebo hilové stanice a tři z mízních stanic mezihrudí, z nichž jedna musí být subkarinální, žádné extrakapsulární šíření nádoru, uzlina z nejvyšší stanice je negativní.

Dvě různé sbližující se metody otevřené a videoasistované hrudní chirurgie koexistují 15 let. Zlatým standardem je torakotomie, ale přibývá lobárních a sublobárních videoasistovaných resekcí. K chirurgickým metodám přibyly léčebná mediastinoskopie a bronchoskopie. Vynořil se fenomén přesné a drahé robotické chirurgie.

Mediastinoskopie se posunula k videoasistované proceduře, k videoasistované mediastinální lymfadenektomii (VAMLA) a transcervikální mediastinální lymfadenektomii (TEMLA).

Autofluorescenční bronchoskopie detekuje časné maligní i premaligní léze v centrálních dýchacích cestách a umožňuje jejich fotodynamickou léčbu. Kombinace chirurgie a PDT představuje výhodu u synchronních i metachronních malignit v oboustranné lokalizaci.

Velké vzrušení budí International Early Lung Cancer Project startující řešení rakoviny plic v časném stadiu s pozitivními posuny v kvalitě života, přežívání i v ekonomice.

Přínos statinů ke snížení rizika vzniku plicní rakoviny zřejmě ovlivní dispenzární péči o pacienty po resekcích plic pro nádor.

Ruku v ruce s rozšiřováním poznání biologických vlastností plic vzrůstá úloha chirurgických dovedností v diagnostice i léčbě plicního karcinomu. Metoda časného řešení se energicky hlásí ke slovu jako medicínsky nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější. Jistě nelze očekávat, že se prosadí sama od sebe. Žádá plné nasazení. Od každého z nás.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007